KADENCJA 2010?2014
Fakty ? Liczby ? Próba oceny

Poniżej publikujemy fragmenty sprawozdania o działalności Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego w latach 2010?2014
 
WSTĘP

Jeśli jak najkrócej scharakteryzować czas kadencji lat 2010?2014 to z pewnością trzy zjawiska czy kwestie, wywierały silny wpływ na przebieg tej kadencji, na stopień realizacji naszych zadań.

PO PIERWSZE. Uległy niekorzystnie w minionych czterech latach społeczno-polityczne warunkowania naszej działalności wskutek wyraźnego ożywienia aktywności w kraju różnych środowisk konserwatywnych, nacjonalistycznych i klerykalnych, a wraz z tym wzrostu wielu zjawisk naruszających konstytucyjną zasadę neutralności światopoglądowej państwa czy przejawów nietolerancji. Wobec tych groźnych zjawisk nasz ruch nie mógł pozostawać obojętny, czemu dawał wyraz w różnych formach obywatelskiego protestu z gorzką często świadomością malejącego wpływu na powstrzymywanie narastającej atmosfery politycznego konfliktu czy moralnego szantażu.

PO DRUGIE. Mimo tych niekorzystnych uwarunkowań podjęliśmy w minionych czterech latach różne inicjatywy zmierzające do umocnienia charakteru naszego ruchu jako ruchu intelektualnego, skupiającego wielu cenionych przedstawicieli polskiej nauki i kultury, ruchu podejmującego najważniejsze kwestie społeczne czy moralne ważne dla społeczeństwa i państwa. Wydatnie poszerzyliśmy krąg osób, dotąd wśród nas nieobecnych, które podjęły z nami współdziałanie, uznając, że nasz program zasługuje na dostrzeżenie i poparcie. Proces ten znalazł wyraz w organizacji kilku ważnych debat panelowych, których problematyka istotnie, jak sądzimy, wzbogaciła świadomość społeczną i życie intelektualne naszego kraju. Jednym ze świadectw docenienia tych inicjatyw były różne formy ich uznania.

PO TRZECIE. W minionej kadencji wyraźnie pogorszyły się ekonomiczne uwarunkowania naszej pracy. Stało się to następstwem postępującej marketyzacji i biurokratyzacji w funkcjonowaniu instytucji państwowych i samorządowych, niechętnych takiej działalności jak podejmowanej przez nasz ruch; odczuwamy też skutki niekorzystnych zjawisk w sferze gospodarki światowej i polskiej, co ujawnia się malejącą zdolnością wspierania przez osoby prywatne niezależnych inicjatyw czy ruchów społecznych.

Wymienione wyżej zjawiska czy fakty określiły możliwości naszego praktycznego działania, determinowały jego zakres i formy, pozwalały na realizację tych jedynie inicjatyw, które zdolni byliśmy podjąć na miarę wielkości posiadanych sił i środków. Sądzimy, że ich wybór zapewnił, mimo wszystko, realizację zadań najważniejszych i merytorycznie ważnych, zadań określonych w uchwałach XI Zjazdu Krajowego naszego Towarzystwa.
 

I?DZIAŁALNOŚĆ RADY KRAJOWEJ I PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ

Podobnie jak w poprzednich kadencjach, tak i w kadencji poprzedzającej obecny Zjazd, posiedzenia Rady Krajowej odbywały się raz w roku, a posiedzenia Prezydium Rady Krajowej co dwa?trzy miesiące w każdym roku.

1.?Posiedzenia Rady Krajowej
Odbyły się cztery posiedzenia Rady Krajowej, przy czym w strukturze ich dotychczasowego porządku obrad kontynuowana była sprawdzona praktyka polegająca na wprowadzeniu do obrad Rady części poświęconej wyraźnie określonemu problemowi merytorycznemu wynikającemu z naszych zadań statutowych.
A.?Pierwsze po XI Zjeździe posiedzenie Rady Krajowej (12 czerwca maja 2010 r.) było w całości poświęcone sprawom organizacyjnym. Kierując się wymogami statutu Rada, na wniosek wybranego bezpośrednio przez Zjazd prezesa prof. Jerzego J. WIATRA, dokonała wyboru Prezydium Rady w nast. składzie: członkami Prezydium i zarazem wiceprezesami Rady wybrani zostali ? dr Zdzisław SŁOWIK i mgr Daniel ZBYTEK, sekretarzem ? dr Ryszard BROŻYNIAK a skarbnikiem mgr Jolanta MARCINKOWSKA; członkami Prezydium wybrano: dr Pawła BORECKIEGO, mgr Stanisława FRANCZAKA dr Stanisława KRYŚKOWA, prof. Mieczysława MICHALIKA, mgr Wacławę MIELEWCZYK.
Główna Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie: mgr Anna ŁABUŚ, mgr Anna ADAMSKA-MAKOWSKA oraz Marianna ROZESŁANIEC.
B.?Drugie w mijającej kadencji posiedzenie Rady Krajowej zostało poprzedzone debatą panelową, zorganizowaną przy współudziale Klubu Parlamentarnego SLD, na temat ?Czy Kościół katolicki w Polsce zdolny jest do dialogu i współdziałania z demokratycznym państwem czy jedynie do jego kontestacji i mnożenia roszczeń?, o której będzie mowa w dalszej części niniejszego sprawozdania. W czasie spotkania plenarnego Rada Krajowa zapoznała się z informacją o działalności Towarzystwa w okresie po XI Zjeździe Krajowym Towarzystwa, którą przyjęła do aprobującej wiadomości; dokonała zmian w składzie Prezydium Rady. Zebrani z uwagą wysłuchali wystąpienia gościa spotkania, znanego pisarza a zarazem przewodniczącego polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej ? Eugeniusza KABATCA o działalności tego cenionego stowarzyszenia i możliwościach aktywnego współdziałania z Towarzystwem Kultury Świeckiej.
C.?Kolejne, trzecie w kadencji doroczne spotkanie Rady Krajowej odbyło się 24 listopada 2012 r. Podobnie jak dwa poprzednie, także i to zebranie plenarne zostało poprzedzone debatą panelową na temat: ?Czy II Sobór Watykański, patrząc z perspektywy 50 lat od jego otwarcia, był sukcesem czy też nie wykorzystaną szansą głębokiej odnowy Kościoła??. Po debacie panelowej członkowie Rady skupili się na sprawach samego Towarzystwa. Zapoznali się z informacją, przedstawioną przez wiceprezesa Rady dr Zdzisława SŁOWIKA na temat działalności Towarzystwa w mijającym roku. Przedstawioną informacje zebrani przyjęli do aprobującej wiadomości. Rada Krajowa, na wniosek prezesa Rady wybrała w skład Prezydium mgr Napoleona KOSIŃSKIEGO, prezesa Radomskiej Rady Towarzystwa oraz mgr inż. Tadeusza ŻAJKOWSKIEGO, prezesa Rady Warszawskiej Towarzystwa. Rada przyjęła też rezygnację prof. Dionizego Tanalskiego z funkcji przewodniczącego Zespołu Doradczego Prezydium Rady, dziękując Mu za owocny trud w dotychczas kierowaniu Zespołem oraz postanowiła powierzyć tę funkcję prof. Danucie WANIEK. Rada przyjęła także jednomyślnie stanowisko ?Wobec groźnych wydarzeń w czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie?.
D.?Czwarte i ostatnie zarazem posiedzenie plenarne Rady Krajowej w mijającej kadencji odbyło się 7 grudnia 2013 r. i jak spotkania poprzednie rozpoczęła je prelekcja gościa Rady prof. Renaty SIEMIEŃSKIEJ, znanej socjolog, na temat pojęcia i problematyki gender (o czym będzie szerzej mowa w dalszej części sprawozdania). W kolej części spotkania Rada wysłuchała informacji o działalności Towarzystwa w minionym roku, przyjęła je do aprobującej wiadomości i na wniosek prezesa Rady prof. Jerzego J. Wiatra, zgodnie ze statutem, przyjęła uchwałę o zwołaniu w trzeciej dekadzie maja 2014 r. XII Zjazdu Krajowego Towarzystwa. Rada uchwaliła też Stanowisko w sprawie aktualnych problemów społeczno-politycznych w Polsce dając wyraz zaniepokojeniu stanem wielu spraw w naszym kraju.
Wszystkie wymienione spotkania zostały utrwalone w postaci specjalnych dodatków lub suplementów do kolejnych numerów czasopisma ?RES HUMANA?, które przesyłano wszystkim członkom władz krajowych Towarzystwa.

2.?Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej
W mijającej kadencji odbyło się 12 posiedzeń Prezydium Rady Krajowej.
Przedmiotem obrad Prezydium były sprawy związane ze stopniem realizacji statutowych zadań Towarzystwa i uchwał Zjazdu. W tym kręgu spraw omawiano tematykę kolejnych dorocznych spotkań Rady Krajowej, tematykę i organizację debat panelowych oraz innych spotkań organizowanych przez Radę Krajową lub ogniwa Towarzystwa w kraju.
Niemniej istotna część obrad Prezydium była ? w konkretnych realiach minionych czterech lat ? poświęcona analizie aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz sytuacji na polskiej lewicy. Rezultatem tych debat były wnioski płynące dla praktycznej działalności Towarzystwa.
Wreszcie przedmiotem stałej troski Prezydium były kwestie związane z zapewnieniem materialnych podstaw działania Biura Rady Krajowej oraz Redakcji ?Res Humana?.

3.?Praca Zespołu Doradców Prezydium Rady Krajowej
Zespół Doradców Prezydium Rady Krajowej, pracujący pod kierunkiem prof. Dionizego TANALSKIEGO, a następnie prof. Danuty WANIEK podjął kilka cennych inicjatyw o charakterze inspirująco-doradczym, a wśród nich kwestię opracowania doraźnego i długofalowego programu adresowanego do młodego pokolenia Polaków oraz nad dokumentem dotyczącym kwestii przestrzegania przez władze publiczne III RP konstytucyjnej zasady świeckości państwa.

II?FORMY DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ TOWARZYSTWA

1.?Debaty panelowe i konferencje problemowe
W mijającej kadencji Rada Krajowa wraz z Redakcją ?RES HUMANA? i przy częściowym wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg zorganizowały lub współorganizowały osiem debat panelowych i konferencji problemowych, których tematyka była odpowiedzią na ważne wyzwania współczesności, wynikała ze wskazań programu oraz ze stanu sił i środków naszego Towarzystwa. Poniżej wymienimy jedynie tematy tych debat, których treść została utrwalona w specjalnych suplementach do kolejnych numerów RES HUMANA i pozostaje dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
A.?W dniu 27 kwietnia 2011 r. temat debaty brzmiał: O NIERÓWNOŚCIACH I DEMOKRACJI W POLSCE. Zebrani uczestnicy debaty wysłuchali czterech referatów: prof. Henryka DOMAŃSKIEGO, znanego socjologa, dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, prof. Leszka GILEJKI z SGH, prof. Tadeusza KOWALIKA z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz prof. Marii SZYSZKOWSKIEJ z UW.
B.?Kolejna debata zatytułowana CZY KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE ZDOLNY JEST DO DIALOGU I WSPÓŁDZIAŁANIA Z DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWEM CZY JEDYNIE DO JEGO KONTESTACJI CZY MNOŻENIA ROSZCZEŃ? odbyła się 3 grudnia 2011 r., przy wsparciu Klubu Parlamentarnego SLD oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. W debacie aktywnie uczestniczyli: przewodniczący SLD poseł Leszek MILLER oraz profesorowie Jan HARTMAN, Stanisław OBIREK, Joanna SENYSZYN, Andrzej WALICKI, Danuta WANIEK i Jerzy J. WIATR.
C.?Debata o NAUCZANIU RELIGII I ETYKI W SZKOLE, która odbyła się 27 kwietnia 2012 r., miała charakter debaty dialogowej i uczestniczyli w niej: prof. Józef BANIAK, znany socjolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Tadeusz BARTOŚ, red. Radosław S. CZARNECKI, prof. Stanisław OBIREK, ks. Andrzej POTOCKI OP z UW, prof. Dionizy TANALSKI, dr Hanna TRANDA z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. prof. Piotr TOMASIK z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz prof. Danuta WANIEK. Wymienieni prof. A. Potocki OP i ks. prof. P. Tomasik uczestniczyli w debacie jako oficjalni przedstawiciele Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. Istotną pomocą w organizacji i przebiegu spotkania był obszerny materiał informacyjny opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a raport opracowany na podstawie przebiegu debaty został przesłany kilku zainteresowanym instytucjom i organizacjom politycznym państwa.
D.?PÓŁ WIEKU PO II SOBORZE WATYKAŃSKIM: SUKCES CZY UTRACONA SZANSA GŁĘBOKIEJ ODNOWY KOŚCIOŁA ? to temat debaty panelowej z udziałem prof. A. GRZEGORCZYKA, znanego pisarza E.KABATCA, prof. D. TANALSKIEGO, red. Jana TURNAUA, prof. Danuty WANIEK i prowadzącego debatę prezesa prof. J.J. WIATRA Opracowany i wydany drukiem zapis debaty w RES HUMANA został przesłany m.in. do Sekretariatu Episkopatu Polski.
E.?Uczestnicy piątej w kolejności debaty, zorganizowanej przy współpracy ze Stowarzyszeniem NIGDY WIĘCEJ 18 kwietnia 2013 r. skupili uwagę na nasilającej się fali zjawisk nietolerancji na tle wyznaniowym czy etnicznym w Polsce. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: dr Alina CAŁA (pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego), doc. dr hab. Rafał PANKOWSKI (NIGDY WIĘCEJ), prof. Jerzy J. WIATR oraz red. Daniel ZBYTEK a w dyskusji: dr R. BROŻYNIAK, red. R.S. CZARNECKI, red. Wacław SADKOWSKI i prof. D. TANALSKI oraz dr Z. SŁOWIK, który dokonał zwięzłego podsumowania debaty.
F.?Debata zatytułowana CZYM JEST PAŃSTWO WYZNANIOWE I CZY JEST NIM III RP?, która odbyła się 15 października 2013 r., skupiła uwagę uczestniczących w niej osób: uczestników panelu ? prof. M. WINIARCZYK-KOSSAKOWSKIEJ, prof. S. OBIRKA, prof. M. PIETRZAKA, sen. A. WIELOWIEYSKIEGO i prof. J.J. WIATRA oraz dyskutantów ? dr R. BROŻYNIAKA, mgr N. KOSIŃSKIEGO, mgr W. MIELEWCZYK, red. W. SADKOWSKIEGO, prof. TANALSKIEGO i red. J. TURNAUA, a także dr Z. SŁOWIKA, współprowadzącego debatę. Treść debaty wzbudziła zainteresowanie wielu osób i środowisk w kraju.
G.?Do liczby debat o charakterze merytorycznym i związanym z programem Towarzystwa można też zaliczyć wspomniane już wystąpienie prof. R. SIEMIEŃSKIEJ poprzedzające plenarne spotkanie Rady Krajowej 7 grudnia 2013 r. Podjęta w wstąpieniu i dyskusji problematyka gender okazała się punktem wyjścia do refleksji na temat rzeczywistych przyczyn nerwowej reakcji Episkopatu Kościoła katolickiego wobec tej problematyki.
H.?Do rzędu ważnych wydarzeń w mijającej kadencji należy zaliczyć cztery konferencje problemowe zorganizowane przez Radę Krajową i Krakowską Towarzystwa oraz krakowskie Stowarzyszenie ?KUŹNICA?. Tematyka konferencji, organizowanych już blisko od dwudziestu lat, obejmowała najważniejsze problemy światopoglądowe, ideowe i moralne oświetlane z punktu widzenia świeckiego humanizmu. W spotkaniach tych uczestniczyli m.in. prof. J. HARTMAN, prof. A. KRAWCZUK, prof. H. KUBIAK, prof. J. LIPIEC, prof. Z. STACHOWSKI.

2.?Dokumenty określające stanowisko Towarzystwa wobec najważniejszych problemów społeczeństwa i państwa
Skupiając w mijającej kadencji szczególną uwagę na pogłębionej refleksji o najważniejszych sprawach społeczeństwa i państwa w postaci wymienionych wyżej debat i konferencji problemowych tym formom wypowiedzi daliśmy wyraz tylko dwa razy:
??w ?Stanowisku wobec groźnych wydarzeń w czasie obchodów narodowego Święta Niepodległości?, które sformułowaliśmy 24 listopada 2012 roku i w którym Towarzystwo dało wyraz głębokiej dezaprobaty wobec wyraźnego wzrostu w kraju fali nacjonalizmu, ksenofobii i nietolerancji ;
??oraz w dokumencie przyjętym 7 grudnia 2013 r. zatytułowanym ?Wobec sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju?, stanowiącym reakcję Towarzystwa na gwałtowny wzrost agresywnych wypowiedzi, zachowań i działań różnych politycznych ośrodków polskiej prawicy będących antydemokratycznym zagrożeniem państwa.
Na wiele innych wydarzeń dziejących się w kraju czy zagranicą Towarzystwo reagowało, w postaci stosownych artykułów czy komentarzy drukowanych w RES HUMANA, co było dostrzegane przez wiele osób i środowisk, w tym mediów, w kraju.

 
3.?Działalność wydawnicza (medialna)
W okresie sprawozdawczym, podobnie jak i w latach wcześniejszych, nasze Towarzystwo patronowało wydawaniu dwóch czasopism: Rada Krajowa była patronem dwumiesięcznika ?RES HUMANA?, a Rada Krakowska ? kwartalnika ?FORUM MYŚLI WOLNEJ?. W okresie tym w ograniczonych ramach funkcjonowała BIBLIOTEKA ?RES HUMANA? oraz podjęta przez kolegów z Krakowa inicjatywa BIBLIOTEKI ?FORUM MYŚLI WOLNEJ?. W ramach tych BIBLIOTEK zostały m.in. wydane książki Władysława LORANCA o stanie polskiej inteligencji oraz prof. Mieczysława MICHALIKA o wartościach i wychowaniu.
A.?Jeśli chodzi o czasopismo ?RES HUMANA? to wydano w mijającej kadencji 24 numery w łącznej objętości około 1400 stron druku w formacie B5.
Czasopismo redagowane nieprzerwanie przez dr. Zdzisława SŁOWIKA starało się, na miarę skromnych środków, poszerzać krąg autorów spośród ludzi nauki i kultury, wzbogacać podejmowaną problematykę, starało się odzwierciedlać, dokumentować i promować działalność naszego ruchu, systematycznie dawać opinii publicznej świadectwo naszym wartościom.
B.?Cennym świadectwem działalności wydawniczej jest wysiłek kolegów z Krakowa, skupiony wokół Stanisława FRANCZAKA, prozaika i poety, a zarazem wybitnego działacza kultury oraz naszego Towarzystwa, związany z wydawaniem kwartalnika ?FORUM MYŚLI WOLNEJ?. Formuła ideowa czasopisma czerpie inspirację z życia i dzieła Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Czasopismo, choć dominują w nim, co zrozumiałe, teksty autorów krakowskich, jest otwarte na inne regiony i środowiska w kraju, co nadaje ?FORUM MYŚLI WOLNEJ? charakter periodyku ogólnopolskiego.
C.?Ważnym lecz zarazem w stopniu mało jeszcze docenionym jest obecność Towarzystwa w Internecie w postaci istnienia strony informującej o najważniejszych wydarzeniach w działalności naszego ruchu. Pracę tę prowadzi społecznie członek Rady Krajowej z Łodzi mgr Zbigniew WOJTKOWIAK, a jego dotychczasowy trud zasługuje na szczere podziękowanie. Działalność ta wymaga rozważenia wielu kwestii prowadzących do wzmocnienia, także kadrowego i materialnego, tej formy naszej obecności w przestrzeni publicznej.

III DZIAŁALNOŚĆ OGNIW TOWARZYSTWA W RÓŻNYCH REGIONACH KRAJU

Działalność ogniw Towarzystwa w różnych regionach kraju była zawsze i pozostaje trwałą częścią dorobku naszego ruchu z którym przychodzimy na obecny Zjazd Krajowy.
Praca ta, zróżnicowana w swej dynamice i formach, rozwijana w niełatwych warunkach, siłami wyłącznie społecznymi, co zasługuje na tym większy szacunek, prowadzą z powodzeniem ogniwa w BIELSKU-BIAŁEJ, CHEŁMIE, KATOWICACH, KOSZALINIE, KRAKOWIE, PUŁAWACH, RADOMIU czy w RZESZOWIE. Liczba oddziałów wojewódzkich powiększyła się w mijającej kadencji o reaktywowany oddział w POZNANIU: dziękujemy płk dr Arkadiuszowi OGRODOWCZYKOWI za podjętą inicjatywę i za kierowanie oddziałem. Równocześnie troską przejmuje nas osłabienie działalności ogniw Towarzystwa w Łodzi i Warszawie. Rozumiemy wszystkie uwarunkowania tej sytuacji, która wymaga poważnego namysłu nad sposobami pokonania trudności.
Wszystkie dokonania nie byłyby możliwe bez budzącego szacunek wysiłku społecznego naszych działaczy: prof. Józefa BAŃKI i mgr Elżbiety WYDUBY z Katowic, mgr Łucji CARYK z Łodzi, mgr Annie CZAPLI z Bielsku Białej, mgr Radosława S. CZARNECKIEGO z Wrocławia, dr Antoniego JAŚKIEWICZA i mgr Genowefy KLINGIERT z Koszalina, mgr Adama KĘDZIERAWSKIEGO z Chełma, mgr Napoleona KOSIŃSKIEGO z Radomia, mgr Zbigniewa LIPOWIECKIGO z Puław, mgr Jana NOWAKA i red. Stanisława FRANCZAKA z Krakowa, dr Gabriela ZIEWCA z Rzeszowa i wielu innych.
To dzięki nim idee naszego ruchu docierają do wielu miast, miasteczek i wsi w naszym kraju. Wyrażamy Im za to serdeczne podziękowanie.

IV WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI ORAZ ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI I STOWARZYSZENIAMI

1.?W ramach współpracy krajowej Towarzystwo współdziałało z głownie z krakowską KUŹNICĄ oraz Polskim Oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Kultury (SEC), a także z Fundacjami im. Kazimierza Kelles-Krauza oraz im. Róży Luksemburg. Pragniemy na tym miejscu wyrazić podziękowanie obu wymienionym fundacjom za materialne wsparcie naszej działalności programowej. Przez kilka lat, do końca 2012 r., prezes Towarzystwa prof. Jerzy J. Wiatr pełnił funkcję przewodniczącego Kapituły Medalu Zasłużonego dla Tolerancji Fundacji Ekumenicznej TOLERANCJA.

2.?Jeśli chodzi o współpracę z organizacjami zagranicznymi to podtrzymujemy kontakt ze Światową Unią Humanistyczną i Etyczną z siedzibą w Londynie oraz z jej europejską centralą w Brukseli. Z wiedeńskim Instytutem Praw Człowieka wymieniamy czasopisma oraz informacje o wzajemnej działalności.

ZAKOŃCZENIE

Przedstawiając powyższe fakty i dane obrazujące mijającą kadencję działania Towarzystwa podkreślamy, iż nie wyczerpują one wszystkich podjętych w tym czasie inicjatyw, bo wiele z nich jest zapisanych w dokumentach poszczególnych ogniw Towarzystwa. Mając poczucie satysfakcji z czasu, który bilansujemy, mamy zarazem świadomość wielu naszych niedostatków, spraw niedokończonych, albo nie podjętych.
Najczęściej bowiem nasze najlepsze zamiary napotkały na wskazane wcześniej przeszkody obiektywne, jak też niemniej istotne przeszkody subiektywne. Te ostatnie polegały na liczebnym zwężaniu się sił naszego Towarzystwa, na wyraźnym spowolnieniu wymiany pokoleniowej. Zdając sobie sprawę z wagi wpływu jaki na kształt ludzkiego życia wywierają współczesne przemiany cywilizacyjne i kulturowe mamy zarazem świadomość faktu, że wobec tych wszystkich wyzwań ruch nasz nie znalazł dostatecznie skutecznych sposobów, aby im nie tylko sprostać, ale włączyć do realizacji naszych naczelnych celów i wartości.
Wszystkie te problemy musimy uznać za najważniejsze w nadchodzących miesiącach i latach naszego działania, jeśli pragniemy, za sprawą kolejnych pokoleń działaczy ruchu, kontynuować nasze dziedzictwo, a zarazem pozostawać w zmieniających się warunkach żywym i trwałym składnikiem współczesnej polskiej i światowej kultury.
Warszawa, maj 2014 r.
 
WYRÓŻNIENIA ZA ZASŁUGI DLA KULTURY ŚWIECKIEJ otrzymali:

TYTUŁ CZŁONKA HONOROWEGO
Dr Władysław LORANC ? działacz państwowy i społeczny, publicysta
Prof. Władysław MARKIEWICZ ? nestor polskiej socjologii, członek Polskiej Akademii Nauk
Dr Leonard PEŁKA ? etnograf i historyk, wybitny działacz ruchu świeckiego
Dr Eleonora SYZDEK ? historyk i publicystka, wybitna działaczka i współzałożyciela polskiego ruchu świeckiego w odrodzonej po wojnie Polsce.

MEDALE im. Tadeusza BOYA-ŻELEŃSKIEGO
Mgr Anna ADACH ? wiceprezes Rady Radomskiej Towarzystwa; dr Ryszard BROŻYNIAK ? politolog, nauczyciel akademicki; mgr Anna CZAPLA ? pedagog, prezes Rady Podbeskidzia w Bielsku-Białej; płk. w st. spocz. dr Antoni JAŚKIEWICZ ? doktor nauk technicznych, prezes Koszalińskiej Rady Towarzystwa; mgr Eugeniusz KABATC, pisarz, prezes polskiego Oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Kultury (SEC) i stały współpracownik ?RES HUMANA?, mgr Genowefa KLINGIERT ? pedagog, wiceprezes Koszalińskiej Rady Towarzystwa;mgr Elżbieta WYDUBA ? pedagog, wiceprezes Śląsko-Dąbrowskiej Rady Towarzystwa; mgr Daniel ZBYTEK ? ekonomista, dyplomata, publicysta.

DYPLOMY ZASŁUGI
Dr Radosław S. CZARNECKI ? historyk i publicysta; mgr Zbigniew LIPOWIECKI ? pedagog, prezes Rady Towarzystwa w Puławach; Marianna ROZESŁANIEC ? długoletnia działaczka władz krajowych oraz Radomskiej Rady Towarzystwa.

OMÓWIENIE DYSKUSJI ZJAZDOWEJ
W wielowątkowej w swej treści dyskusji zjazdowej jej uczestnicy skupili uwagę na najważniejszych kwestiach ważnych w działalności Towarzystwa w nadchodzącej kadencji.

Zwrócono uwagę na rosnącą w ostatnim czasie w polskim życiu publicznym aktywność środowisk i mediów prawicowo-konserwatywnych i klerykalnych: zastanawiano nad jej źródłami, a jednoczenie wysoce ujemnymi następstwami tej aktywności dla stabilności życia społecznego. Konieczna jest ze strony środowisk laickich uważna analiza tych zjawisk oraz podejmowanie różnych działań hamujących tę destrukcyjną aktywność. Chodzi o inicjatywy pozytywne, takie jak większe otwarcie naszego ruchu na ruchy europejskie, w tym na uzyskanie wsparcia materialnego z funduszów europejskich; na wspieranie wszelkich form obrzędowości świeckiej; na dalszy rozwój własnej bazy medialnej ? wspieranie RES HUMANA jak i inicjatyw związanych z tworzeniem świeckich ośrodków telewizyjnych. Istotne jest też współuczestnictwo ruchu w formach działania obliczonych na szerokiego odbiorcę: w tej mierze warto rozwinąć współdziałanie z tymi stowarzyszeniami nam bliskimi, które na tym polu posiadają cenne doświadczenie (np. krakowskie Dni Świeckości). Mówiono o potrzebie przestrzegania autonomiczności ruchu w jego relacjach zwłaszcza z partiami politycznymi; o nie uchylaniu się od różnych form dialogu ze środowiskami wierzącymi, jeśli tylko możliwa będzie obopólna chęć dialogu. Procesy sekularyzacji trwają, są coraz bardziej widoczne, bo wzrasta liczba osób w różny sposób dystansujących się od instytucjonalnych form wiary, także od samej wiary. Te osoby nie mogą pozostawać same sobie: warto szeroko otwierać im drzwi dla ich aktywnej działalności w świeckim życiu publicznym. Zjawisko sekularyzacji wymaga też samo w sobie analiz i stosownych badań.
W dyskusji potwierdzona została generalna trafność drogi wybranej przez Towarzystwo Kultury Świeckiej: to droga realizmu w myśleniu i działaniu, pozytywnych propozycji programowych, droga obliczona na długi marsz nie oderwany o obiektywnych procesów i dynamiki przemian społecznej świadomości.
 
WŁADZE KRAJOWE
wybrane na XII Zjeździe Krajowym Towarzystwa
RADA KRAJOWA

Mgr Anna ADACH, mgr Sławomir BRODZIŃSKI, dr Ryszard BROŻYNIAK, mgr Łucja CARYK, dr Jolanta CZARTORYSKA, mgr Anna CZAPLA, dr Radosław S. CZARNECKI, prof. Jan DĘBOWSKI, mgr Stanisław FRANCZAK, mgr Jarosław GRAZIADEI-DARMAS, mgr Henryk KANIA, mgr Adam KĘDZIERAWSKI, mgr Genowefa KLINGIERT, mgr Napoleon KOSIŃSKI, prof. Paweł KOZŁOWSKI, mgr Zbigniew LIPOWIECKI, mgr Anna ŁABUŚ, mgr Wacława MIELEWCZYK, mgr Jan NOWAK, prof. Lech OSTASZ, dr Leonard PEŁKA, red. Wacław SADKOWSKI, dr Zdzisław SŁOWIK, mgr Roman SOBCZAK, dr Eleonora SYZDEK, prof. Janusz SZTUMSKI, prof. Danuta WANIEK, prof. Jerzy J. WIATR, mgr Elżbieta WYDUBA, dr Gabriel ZIEWIEC, mgr inż. Tadeusz ŻAJKOWSKI.

PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ
Prof. Paweł KOZŁOWSKI ? prezes Rady Krajowej wybrany bezpośrednio przez Zjazd, dr Ryszard BROŻYNIAK ? wiceprezes, mgr Stanisław FRANCZAK, mgr Napoleon KOSIŃSKI, mgr Anna ŁABUŚ ? skarbnik, mgr Wacława MIELEWCZYK, dr Zdzisław SŁOWIK ? redaktor naczelny RES HUMANA, prof. Danuta WANIEK ? przewodnicząca Zespołu Doradców Prezydium Rady Krajowej, mgr inż. Tadeusz ŻAJKOWSKI ? wiceprezes i po. sekretarza Rady Krajowej.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Mgr Barbara TALIK-GÓRAL, Marianna ROZESŁANIEC, Leszek WOLSKI.