UCHWAŁA

XII Zjazdu Krajowego Towarzystwa Kultury Świeckiej

im. Tadeusza Kotarbińskiego
 

Zebraliśmy się na XII Zjeździe Krajowym naszego Towarzystwa w atmosferze  groźnego dla Europy i naszego kraju ostrego konfliktu związanego z wydarzeniami na Ukrainie, w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, w klimacie wielu problemów, które doświadczamy w polskim życiu. Nie możemy wobec tych wydarzeń  pozostawać obojętni, nie możemy nie określić naszego stanowiska wobec tych wszystkich ważnych spraw. Świadectwem naszych myśli i niepokoju jest przyjęty dokument ?Wobec europejskiej i polskiej rzeczywistości?, który uznajmy za istotną a zarazem składową część dorobku programowego naszego Zjazdu.
 
I
 
Zjazd z uznaniem przyjmuje sprawozdanie ustępującej Rady Krajowej za okres kadencji 2010-2014. Stwierdza, że pomimo wielu trudności obiektywnych i subiektywnych, ruch nasz uczynił kolejny krok wzbogacający swoje dotychczasowe dziedzictwo, dokonał trafnego wyboru takich inicjatyw programowych, które uwyraźniły jeszcze bardziej charakter naszego ruchu jako ruchu intelektualnego ukierunkowanego na inicjatywy bardziej długofalowe, liczące się wagą podejmowanych problemów, formowanych na fundamencie wartości humanistycznych, racjonalistycznych i świeckich, w duchu tolerancji i dialogu.
 
Zjazd wyraża podziękowanie ustępującej Radzie Krajowej, jej Prezydium i zespołowi redakcji RES HUMANA oraz wszystkim działaczom, członkom, sympatykom ruchu i autorom za ich owocny trud w mijającej kadencji.
 
II
 
Uznając za sprawdzoną i zarazem stale wzbogacaną  myśl programową ruchu, Zjazd  zaleca  nowo wybranym władzom w kolejnej kadencji aktywną kontynuację zadań   określonych w uchwale poprzedniego Zjazdu, które nie straciły na wadze i aktualności.
 
W związku z tym Zjazd zaleca:
 • podejmować lub współuczestniczyć w kolejnych inicjatywach społecznych i obywatelskich, które bronią prawa człowieka do swobodnego wyboru przekonań światopoglądowych i autonomii własnego sumienia oraz dążą do kształtowania życia człowieka  uwolnionego od zła nietolerancji, dyskryminacji czy wykluczenia;
 • aktywniej rozwinąć, wspólnie z bliskimi nam stowarzyszeniami, monitorowanie tych wszystkich praktyk władz państwowych i samorządowych, które naruszają konstytucyjną autonomię tych władz wobec Kościoła i publikować stosowne w tej sprawie raporty;
 • kontynuować prace nad powiększaniem obecności nauki etyki w polskich szkołach oraz  upowszechniać etykę niezależną wielkiego patrona naszego ruchu ? Tadeusza Kotarbińskiego;
 • zapewnić czasopismom RES HUMANA oraz FORUM MYŚLI WOLNEJ zróżnicowaną w formach pomoc w ich rozwoju i umacnianiu ich ważnej integrującej roli w naszym  ruchu.
Nadchodzącą kadencję uczyńmy równocześnie czasem:
 • kontynuacji i rozwoju, podjętej w mijającej kadencji, cennej inicjatywy debat panelowych na temat najważniejszych kwestii współczesnego czasu, utrwalając ich dorobek i upowszechniając go;
 • wsparcia podjętej przez prof. Danutę Waniek inicjatywy na rzecz integracji różnych, powiększających się liczebnie, środowisk osób niewierzących;
 • nadania większej dynamiki współpracy z bliskimi nam stowarzyszeniami, zwłaszcza z  Polskim Oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Kultury, Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów czy Fundacjami Amicus Europea i im. Kazimierza Kelles-Krauza;
 • pogłębienia współdziałania z formacjami politycznymi polskiej lewicy, zwłaszcza z SLD, PPS i Unią Pracy w przekonaniu , że  współdziałanie to może być obopólnie jeszcze bardziej   korzystne dla Polski.
 
III
 
Zjazd wyraża przekonanie, że wszystkie wymienione tu programowe kierunki działania i wynikające z nich konkretne zadania naszego ruchu, jeśli mają być spełnione w sposób przynoszący nam satysfakcję, wymagają od nas wszystkich szczególnej determinacji  ukierunkowanej na:
 • pozyskanie nowych, młodych generacji członków i działaczy, którzy w Towarzystwie znajdą pole realizacji swoich przekonań, pasji, twórczej aktywności; Zjazd kieruje zarazem serdeczne słowa zachęty do wszystkich, którzy wcześniej aktywni uczestniczyli w naszym ruchu: wasza mądrość, doświadczenie i zaangażowanie byłyby dla nas nieocenionym dobrem;
 • rozwijanie wszelkiej działalności z wykorzystaniem nowych instrumentów komunikacji (Internet, bliska nam telewizja itp.), oczekując jej wyraźnie wymiernych i odczuwalnych rezultatów w opinii społecznej;
 • pilne podjęcie różnych inicjatyw zmierzających do zapewnienia Towarzystwu trwałych źródeł finansowego wsparcia działalności; w związku z tym postuluje powołanie specjalnego zespołu koordynującego tę pracę w ramach Rady Krajowej.
XII Zjazd Krajowy zwraca się do nowo wybranych władz krajowych, do wszystkich członków, sympatyków i działaczy ruchu o działania na rzecz realizacji określonych tu zadań, które zapewnią kontynuację naszej aktywnej obecności w polskiej myśli humanistycznej, społecznej i polskiej kulturze. Z ufnością idźmy tą drogą.
 

Warszawa, dnia 24 maja 2014 roku