Sprawozdanie z XII Zjazdu Krajowego

Towarzystwa Kultury Świeckiej

im. Tadeusza Kotarbińskiego
 

W dniu 24 maja 2014 r. w audytorium Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się obrady XII Zjazdu Krajowego TKŚ im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. W przedsięwzięciu wzięli udział delegaci z całej Polski. Uczestnicy zjazdu już wcześniej otrzymali sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2010-14, regulamin obrad oraz projekty stosownych uchwał opracowane przez Radę Krajową TKŚ.
 
 
Obrady otworzył dotychczasowy Prezes Towarzystwa prof. Jerzy J. Wiatr. Zasadniczym trzonem jego wystąpienia było podsumowanie mijającej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć Towarzystwa, ale i podkreślenie trudności na jakie napotyka ruch laicki w III RP (zwłaszcza w ostatnich 9 latach, kiedy to w Polsce rządy sprawuje prawica). W części wstępnej obrad odczytano list do Zjazdu wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha, przyjęto ramowy porządek obrad, odczytano listę działaczy i animatorów ruchu laickiego, którzy odeszli w minionej kadencji (ich pamięć uczczono chwilą ciszy), wręczono medale i dyplomy grupie działaczy i sympatyków ruchu. Następnie wybrano Prezydium Zjazdu w skład którego weszli: Józef Bańka, Anna Czapla, Radosław S. Czarnecki, Stanisław Franczak i Danuta Waniek.
 
W ramach kolejnej części obrad wystąpiła Wanda Nowicka, deklarująca się jako sympatyk ruchu laickiego, a jako wicemarszałek Sejmu RP życzyła Zjazdowi owocnych obrad. Następnie wybrano ? ze składu Prezydium ? osoby, które miały prowadzić obrady. Zostali nimi: Anna Czapla (Bielsko Biała) i Radosław S. Czarnecki (Wrocław). Kolejnym punktem Zjazdu były wybory 3 komisji zjazdowych: rewizyjnej, uchwał i wniosków i mandatowo-skrutacyjnej. Przyjęto też sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w przedmiocie finansów i gospodarki aktywami Towarzystwa za mijająca kadencję. Zjazd jednogłośnie udzielił ustępującym władzom absolutorium.
 
W dyskusji zjazdowej (podzielonej na dwie części, które odpowiednio prowadzili A. Czapla i R.S. Czarnecki) głos zabierali kolejno:
 • Jacek Syski (Warszawa) pochylił się nad ewentualnym wystąpieniem do Rady Europy o dofinansowanie projektów społecznych Towarzystwa,
 • Genowefa Klingiert (Koszalin-Darłowo) mówiła o negatywnej i opresyjnej formie religijności preferowanej aktualnie w Polsce przez Kościół katolicki,
 • Radosław S. Czarnecki (Wrocław) poruszył w swym wystąpieniu zagadnienie współpracy różnych środowisk laickich i republikańskich w naszym kraju oraz przedstawił informację o telewizji racjonalista.tv jako projektu wyróżniającego się pozytywnie na tle opresji katolickiego przekazu w polskiej przestrzeni publicznej oraz w nadwiślańskim życiu codziennym,
 • Danuta Waniek (Warszawa) przedstawiła w krótkim zarysie projekt badawczy ? realizowany przy pomocy m.in. środków unijnych przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego ? nad problemami ludzi niewierzących w Polsce. Zdaniem naszego środowiska to bardzo ciekawe zagadnienie a telewizja internetowa racjonalista.tv powinna śledzić - i na bieżąco informować swych odbiorców - o postępach prac w ramach tego projektu (wstępne zapewnienia o takiej współpracy od prof. D. Waniek zostało uzyskane),
 • Wacława Mielewczyk (Warszawa) z ramienia komisji skrutacyjno-mandatowej ogłosiła wyniki prac tej komisji,
 • Adam Kędzierawski (Chełm) mówił o laickich, świeckich inicjatywach w terenie (powiat chełmski),
 • Marek Poniatowski (gość z ramienia Unii Pracy) przekazał pozdrowienia dla Zjazdu od lewicowej Partii jaką reprezentuje,
 • Krystyna Malewicz (Polska Partia Socjalistyczna) przekazała pozdrowienia dla Zjazdu od lewicowej Partii jaką reprezentuje,
 • Sławomir Brodziński (Kraków) kontynuował tematykę zapoczątkowaną przez A. Kędzierawskiego: lokalne inicjatywy środowisk laickich (tym razem dot. Małopolski),
 • Dionizy Tanalski (Warszawa) wniósł o zgłaszanie kandydatur na Prezesa Towarzystwa oraz do Rady Krajowej z jednoczesnym kontynuowaniem dyskusji,
 • Andrzej Kurz (Kraków) zabierał głos w kwestiach formalnych i treści podejmowanych uchwał.

Zjazd jednogłośnie wybrał na Prezesa Towarzystwa prof. Pawła Kozłowskiego, znakomitego naukowca i myśliciela, ekonomistę i socjologa, współpracownika prof. Grzegorza Kołodki. Honorowym Prezesem wybrano przez aklamację długoletniego działacza i animatora ruchu laickiego w Polsce, dotychczasowego prezesa TKŚ prof. Jerzego J. Wiatra.
 
Nowa Rada Krajowa składa się z następujących osób: Anna Adach, Ryszard Brożyniak, Łucja Caryk, Anna Czapla, Jolanta Czartoryska, Radosław S. Czarnecki, Jan Dębowski, Stanisław Franczak, Jarosław Grazjade-Darmas, Genowefa Klingiert, Napoleon Kosiński,  Henryk Kania,  Paweł Kozłowski,  Zbigniew Lipowiecki, Anna Łabuś, Wacława Mielewczyk, Jan Nowak, Lech Ostasz, Leonard Pełka, Wacław Sadkowski, Zdzisław Słowik, Roman Sobczak, Eleonora Syzdek, Janusz Sztumski, Elżbieta Wydura, Gabriel Ziewiec, Tadeusz Żajkowski.
 
W składa Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: Marianna Rozesłaniec, Barbara Tarik-Góral, Leszek Wolski.

Z nowej Rady Krajowej wyłoniono Prezydium RK w składzie: Paweł Kozłowski, Ryszard Brożyniak, Tadeusz Żajkowski, Anna Łabuś, Stanisław Franczak, Napoleon Kosiński, Wacława Mielewczyk, Zdzisław Słowik, Danuta Waniek.

Na zakończenie wystąpił nowy Prezes Towarzystwa prof. Paweł Kozłowski z krótkim oświadczeniem i prezentacją swojej wizji pracy TKŚ oraz zadań ? jakie on widzi ? dla organizacji na najbliższą kadencję. Na zakończenie obrad przyjęto także uchwałę zjazdową oraz stanowisko wobec europejskiej rzeczywistości.
 
 
 

Na tym XII Zjazd Towarzystwa Kultury Świeckiej im. prof. Tadeusz Kotarbińskiego zakończył obrady.