Współczesne czasopiśmiennictwo laickie w Polsce

Pod takim tytułem odbyło się 10 grudnia 2012 r. w krakowskiej KUŹNICY doroczne spotkanie przyjaciół kultury świeckiej Krakowa poświecone tym razem ? w ramach sesji naukowej - refleksji na temat współczesnego czasopiśmiennictwa laickiego w Polsce. Sesję, której patronowała Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie oraz Rada Krajowa i Krakowska Towarzystwa Kultury Świeckie, prowadziła prof. Grażyna WRONA a referaty wygłosili kolejno: prof. Henryk HOFFMAN (UJ), prof. Jolanta CHWASTYK- KOWALCZYK (z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. Ignacy S. FIUT (z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) oraz mgr Anna BIAŁEK (absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Referenci mówili o współczesnych periodykach religioznawczych w Polsce, o czasopismach poświeconych sztuce jako świadectwie myśli wolnej, o dorobku czasopisma ?FORUM MYŚLI WOLNEJ? i o feministycznym czasopiśmie ?ZADRA? i jej stosunku do myśli religijnej i współczesnego Kościoła. Z kolei dr Zdzisław SŁOWIK, wiceprezes Rady Krajowej TKŚ i redaktor naczelny ?RES HUMANA? przedstawił główne kierunki myśli ideowej czasopisma, kształtowane w zmiennych realiach cywilizacyjno-kulturowych, jego dorobek i plany na przyszłość. W dyskusji nad wystąpieniami głos zabrało kilku uczestników spotkania, a w wśród nich prof. Czesław BANACH oraz prezes Stowarzyszenia KUŹNICA doc. dr Andrzej KURZ. Spotkanie, któremu przewodniczył prezes Rady Krakowskiej TKS mgr Jan NOWAK, poprzedziło uroczyste wręczenie Medali i Statuetek im. Boya-Żeleńskiego kilku wybitnym osobom zasłużonym dla kultury świeckiej na Ziemi Krakowskiej; wyróżnienie otrzymał m.in. wybitny filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Józef LIPIEC. Krakowskie spotkanie wpisało się treściami istotnie powiększającymi dorobek polskiej myśli i kultury świeckiej.
 
 
Radom: Jubileusz 80-Lecia

Radomskie środowisko TKŚ na uroczystym spotkaniu 12 grudnia 2012 r., z udziałem wielu zaproszonych gości, podsumowało swoją działalność w mijającym roku ? Roku Jubileuszu 80-lecia istnienia świeckiego ruchu wolnomyślicielskiego na Ziemi Radomskiej. To ta ziemia, Ziemia Radomska, mówił na spotkaniu prezes Rady mgr Napoleon KOSIŃSKI, stała się miejscem szczególnej gościnności, jednym z pierwszych w Polsce, gdzie ziarna świeckości nabrały zorganizowanej formy i dały dobitne świadectwo swojego istnienia w życiu regionu i polskiej kulturze. Ta ziemia była już wcześniej miejscem solidarności z twórcami Aktu Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 r., bo tu, w Radomiu, w dniach 23?26 września odbyło się zgromadzenie w obronie i dla ratowania prawa do swobody przekonań zawartego w tym Akcie. To dzieło było, mimo wielu przeszkód, niezłomnie kontynuowane. Z okazji Jubileuszu Rada Radomska ufundowała DYPLOM PAMIĄTKOWY 80-LECIA, który został wręczony grupie zasłużonych działaczy ruchu, i którym uhonorowana została także redakcja RES HUMANA. Gratulujemy Radzie Radomskiej TKŚ pięknego Jubileuszu, dziękujemy za wyróżnienie nas DYPLOMEM PAMIĄTKOWYM i życzymy z serca dalszych sukcesów w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania humanistycznych wartości kultury świeckiej.
 
 
Koszalin: myślenie obywatelskie

Podczas grudniowego spotkania członków Rady Koszalińskiej TKŚ, kierowanej przez dr Antoniego JAŚKIEWICZA, zastanawiano się m.in. nad procesami przemian w polskiej obyczajowości w związku z tradycją świąt bożonarodzeniowych i Nowym Rokiem. Tradycja tych świąt chrześcijańskich staje coraz bardziej tradycją świąt rodzinnych, która nie dzieli społeczeństwa lecz je integruje. To co musi niepokoić, zwłaszcza Kościoły, to ich komercjalizacja, to wykorzystywanie pięknej tradycji dla przedsięwzięć handlowych czy medialnych, które niszczą piękno tej tradycji.


Profesor Antoni Podraza - Uczony oraz zasłużony działacz ruchu ludowego i laickiego

Tuż przed Świętem Zmarłych 29 października 2012 roku TKŚ w Krakowie, w lokalu ?Kuźnicy?, przy ul. Miodowej 41, zorganizowało wieczór wspominający prof. Antoniego Podrazę. Część zasadniczą spotkania uświetnił niezwykle ciekawy odczyt dra UJ i Sorbony Pawła Sękowskiego nt. życia wybitnego uczonego oraz jego działalności w ruchu ludowym i laickim. Po wystąpieniu uczestnicy dzielili się wspomnieniami i podkreślali, jak wybitną postacią był prof. Antoni Podraza ? zarówno  w życiu codziennym, naukowym, a przede wszystkim jako działacz ruchu ludowego i laickiego. Na zakończenie Jan Nowak podziękował zebranym za uczestnictwo w wieczorze i ciepłe słowa pod adresem prof. Antoniego Podrazy. Gościem spotkania była córka Profesora, która ze wzruszeniem przysłuchiwała się wspomnieniom.


Pamięci Michała Horoszewicza

Grono osób najbliższych zmarłemu 4 lipca 2012 r. Michałowi HOROSZEWICZOWI, współzałożycielowi odrodzonego po wojnie ruchu wolnomyślicieli i humanistów w Polsce, wybitnemu publicyście, znawcy dziejów religii i Kościoła oraz stosunków Kościoła wobec Żydów i Holokaustu zebrało się 4 grudnia 2012 r. w siedzibie redakcji RES HUMANA na spotkaniu pamięci. W słowie na otwarcie spotkania redaktor naczelny RES HUMANA dr Zdzisław SŁOWIK podkreślił znaczący wkład Zmarłego w dzieło polskiej historii i kultury, także kultury wolnomyślicielskiej i świeckiej, a zabierający następnie głos: red. Eugeniusz GUZ, poeta i pisarz Edward HOŁDA, red. Andrzej IZDEBSKI i red. Lech LACHOWIECKI ? redaktorzy FORUM KLUBOWEGO, prof. Wiesław MYSŁEK, inż. Stanisław OWCZARSKI i dr Eleonora SYZDEK wspominali swoje kontakty z Michałem Horoszewiczem, mówili o Jego niespożytych, do końca jego dni, siłach twórczych, o dorobku publicystycznym i edytorskim, który wpisuje się do najlepszych kart myśli i kultury polskiej.


Festiwal Równości we Wrocławiu

W dniach 5?6 października 2012 r. we Wrocławiu, z inicjatywy szeroko rozumianych środowisk lewicy, odbyło się szereg imprez o wspólnej nazwie Festiwalu Równości. Ich głównym animatorem był prof. Piotr ŻUK, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, ceniony działacz dolnośląskiej lewicy. W ramach wspomnianych imprez odbyła się też debata panelowa na temat nierówności społecznych w Polsce, w której, jako paneliści, uczestniczyli: dr Ewa GROSZEWSKA, dr Jarosław KLEBANIUK i dr Jan SOWA. W dyskusji uczestniczył m.in. red. Radosław S. CZARNECKI, reprezentując TKŚ oraz redakcję RES HUMANA. W swym wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na postępujący regres myślenia racjonalnego w życiu społecznym, politycznym i w kulturze; na zapominanie o dziedzictwie Oświecenia, na coraz bardziej natarczywej inwazji mitów, przesądów i myślenia irracjonalnego.


W Bielsku-Białej

Rada Podbeskidzia TKŚ gościła 28 września 2012 r. na swym okresowym spotkaniu wiceprezesa Rady Krajowej TKŚ i redaktora naczelnego RES HUMANA dr Zdzisława SŁOWIKA. Gość spotkania, powitany przez prezes Rady Podbeskidzia panią Annę CZAPLĘ w swym wprowadzeniu do otwartej i szczerej dyskusji skupił uwagę na najważniejszych problemach naszego kraju, w tym zwłaszcza na wzrost konfliktów politycznych i światopoglądowych, wywierających wysoce niekorzystny wpływ na lepsze i sprawniejsze rozwiązywanie wielu trudnych problemów wewnętrznych; mówił też o stanowisku Kościoła wobec tych problemów i potrzebie jego jednoznacznie brzmiącego głosu na rzecz jedności i integracji społeczeństwa i narodu. W dyskusji wskazywano na wiele trudnych problemów, z którymi zmaga się wiele polskich rodzin i młodych, bezrobotnych Polaków; na rosnące nierówności społeczne, ale też na wiele zjawisk pozytywnych, które widać w postępującej modernizacji naszych wsi i miast, naszego codziennego życia.


Obchody 71. rocznicy śmierci Tadeusza Żeleńskiego Boya

Po hejnale z wieży Mariackiej, w samo południe 5 lipca 2012 roku delegacja Towarzystwa Kultury Świeckiej w Krakowie im. Tadeusza Boya Żeleńskiego, na czele z prezesem Janem Nowakiem, złożyła kwiaty pod popiersiem w 71 rocznicę śmierci. Stanisław Franczak w imieniu prezydium TKŚ podziękował przybyłym członkom i sympatykom za uczestnictwo w obchodach rocznicy. Następnie zaprosił wszystkich na spotkanie przy kawie w gościnnym I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Zebrani byli świadkami wręczenia statuetek Boya Żeleńskiego doc. Andrzejowi Kurzowi prezesowi krakowskiej ?Kuźnicy? i dr. Marianowi Dziwiszowi. Spotkanie wypełniły rozważania nt. działalności patrona, fragmenty utworów i myśli Boya przywołane przez uczestników, m.in. red. Cz. J. Kotarbę i kol. S. Srokę. Na Zakończenie Andrzej Kurz podziękował w imieniu uhonorowanych statuetkami, a prezes Jan Nowak pożegnał uczestników spotkania.


Europa i przyszłość polskiej lewicy. Spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim

19 maja 2012 roku w Sali Fontany Muzeum Historycznego w Krakowie odbyło się ogólnopolskie sympozjum Stowarzyszenia ?Kuźnica? nt. ?Europa i przyszłość polskiej lewicy?. Obrady otworzył doc. Andrzej Kurz, prezes ?Kuźnicy?, który przywitał zgromadzonych gości na czele z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, senatorem Włodzimierzem Cimoszewiczem a także europosłanką Joanną Senyszyn oraz włodarzem Krakowa prezydentem Jackiem Majchrowskim. Andrzej Kurz wygłosił słowo wstępne, a następnie poprosił o zabranie głosu Aleksandra Kwaśniewskiego. Rozważania Aleksandra Kwaśniewskiego i prof. Zygmunta Baumana  o kierunkach rozwoju polskiej lewicy na forum nowoczesnej Europy sprowokowały ciekawą dyskusję, która przebiegła w miłej atmosferze. W przerwie spotkania Stanisław Franczak ? red. naczelny ?Forum Myśli Wolnej? i jego zastępca Jerzy Hyrjak wręczyli Aleksandrowi Kwaśniewskiemu ostatni numer pisma i zaprosili do stałej jego lektury.


Spór w Puławach

Otwarty klub Dyskusyjny przy TKŚ w Puławach wystosował pismo do Rady Miasta Puławy o treści: ?Świadomi przemijania materialnych wartości historii i kultury m. in. w wymiarze również ludzkim, inspirowani troską o jej znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń, oraz zobligowani programem naszych Towarzystw, proponujemy udokumentowanie znakomitej wiedzy historycznej naszego miasta i regionu w osobie znanego regionalisty pana Mikołaja Spóza poprzez film dokumentalny, z fabułą i narracją jego osoby o Puławach. W filmie winny być ukazane również, współczesne osiągnięcia i dokonania z uwzględnieniem retrospekcji tzw. ?okresu minionego? w wymiarze trwałych wartości. Uważamy, że byłby to znakomity przekaz o dużych możliwościach komunikacji wizualno?medialnej promujący nasze miasto w Kraju, Europie i na świecie. Wartość propozycji polecamy pomyślnej rozwadze Wysokiej Rady.?
Zgodnie z procedurą pismo zostało skierowane do Komisji Promocji Miasta Kultury i Wypoczynku. Członkiem tej Komisji m.in. jest radny Ignacy Czeżyk, który zakwestionował w ewentualnym filmie udział pana Mikołaja Spóza. ?A dlaczego nie któryś z Panów historyków znanych w mieście?? pytał retorycznie. ? ?A w ogóle, co to takiego Towarzystwo Kultury Świeckiej??. ?Kultura może być chrześcijańska? zakończył dobitnie. Cokolwiek miało to znaczyć. Mikołaj Spóz jest znanym regionalistą nie tylko w Puławach, człowiek to już wiekowy, o niespotykanej już dziś pasji historyka i kronikarza minionych dziejów. Sam jest żywą historią, która może być dobitnym przykładem dla wielu z nas, a naszej młodzieży szczególnie. Osobą o pogodnym i kontaktowym usposobieniu. Propozycja filmu z jego udziałem byłaby zwieńczeniem wieloletniego trudu i podziękowaniem naszej społeczności. Klub nie kwestionuje kompetencji i wiedzy młodszych historyków i nie ma wpływu na decyzję Komisji, jednak udział osoby, którą proponuje to wyjątkowa możliwość w czasie. Jeżeli decyzją Komisji była argumentacja pana radnego Czeżyka, to światopoglądowy kreacjonizm zdominował Radę Miasta. Jeżeli wywód radnego był tylko głosem w dyskusji, to chwała Komisji. Konstytucja R.P. wyraźnie określa świeckość państwa i wobec światopoglądu przyjmuje postawę pełnej autonomii. Wykorzystywanie stanowiska radnego do kreowania ideologii wyznania, a nawet usiłowanie prawnego usankcjonowania koncepcji stricte wyznaniowych jest sprzeczna z najwyższym aktem prawnym Konstytucją R.P.W Koszalinie o zmianie nazw ulic
 
Koszalińska Rada TKŚ, kierowana przez dr. Antoniego Jaśkiewicza, podjęła w ostatnim czasie, bulwersującą opinię publiczną kwestię masowej zmiany nazw wielu dotychczasowych ulic i placów regionu oraz miasta poprzez nadawanie im nazw czy imion osób kreowanych dziś na ?bohaterów? przez prawicowych wielbicieli tzw. polityki historycznej (np. Łupaszki czy ?Żelaznego? z tegoż ugrupowania zbrojnego walczącego z powojennym systemem ustrojowym w Polsce uznanym nb. przez państwa całego ówczesnego świata). Związane z tym niemałe wydatki władz samorządowych budzą społeczny protest oraz obciążają coraz dotkliwiej podatników, z kieszeni których lokalna władza funduje te wydatki. Rada postanowiła zwrócić się do stosownych władz o przerwanie tych praktyk, które nie sprzyjają budowaniu społecznego ładu na wartościach czy wzorcach osobowych powszechnie aprobowanych.


Z obrad Prezydium Rady Krajowej
 
Prezydium Rady, które obradowało 24 maja 2012 r. pod przewodnictwem prof. Jerzego Wiatra zapoznało się z informacją o spotkaniu liderów organizacji społecznych i politycznych z przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem, którego tematem były problemy i wnioski wynikające dla zainteresowanych środowisk polskiej lewicy z niedawnego Kongresu SLD; zapoznało się także z relacją o debacie dialogowej na temat nauczania religii i etyki w polskich szkołach zorganizowanej przez Towarzystwo oraz redakcję RES HUMANA z udziałem przedstawicieli Kościołów oraz intelektualistów świeckich. Prezydium przyjęło rezygnację prof. Dionizego Tanalskiego z funkcji przewodniczącego Zespołu Doradców Prezydium Rady Krajowej, wyrażając mu serdeczne podziękowanie za owocną pracę, a równocześnie powierzyło prof. Danucie Waniek pełnienie obowiązków przewodniczącej Zespołu do czasu wyboru na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady Krajowej, które odbędzie się na przełomie listopada i grudnia br.


Cześć ich pamięci

?Bohaterom wspólnych walk o wyzwolenia Puław. Społeczeństwo miasta.? Taki oto napis wykuto na pomniku upamiętniającym to wydarzenie, który stoi w centrum Puław. W kolejną rocznice zakończenia II wojny światowej, 8 maja 2012 r., członkowie TKŚ złożyli kwiaty i zapalili znicze u jego stóp, aby symbolicznie uczcić odzyskanie wolności. Ostatnia wojna, to nie epizod w Europie pomiędzy dwoma państwami. Hitleryzm stworzył ideologię zagłady i usiłował ją wcielić w życie z całą konsekwencją. Ta wojna, to nie był bój o utracone terytoria, lub wpływy, to totalne unicestwienie narodów Europy i Świata i nie był to również epizod polityczny wymyślony przez ?komunistycznych? scenarzystów. Nasze środowisko prosi aby nie ignorować powyższych faktów historycznych. To w oparciu o te fakty, próbując zaznaczyć wyzwolenie Puław jako ważne wydarzenie historyczne w okresie PRL-u społeczeństwo Puław wdzięczne naszym żołnierzom wyzwolicielom ufundowało w tym miejscu pomnik. Położenie Puław nad Wisłą, oraz uwarunkowanie taktyczno ? operacyjne tejże wojny na ziemiach polskich sprawiły, że najpierw w nocy z 25 na 26 lipca 1944 r. żołnierze I Armii Wojska Polskiego z 6. Pułku Dywizji Piechoty im. H. Dąbrowskiego wyzwolili Puławy, a następnie od 1 do 4 sierpnia sforsowali Wisłę i toczyli krwawe walki o utrzymanie przyczółka na jej zachodnim brzegu. W bitwie tej armia nasza poniosła straty w liczbie około 1500 żołnierzy, zabitych, zaginionych i rannych.
Złożone kwiaty i ustawione znicze zostały później, przez nieznanych nam sprawców, rozrzucone i zdewastowane.Debata dialogowa o lekcjach religii i etyki w polskich szkołach
 
Z inicjatywy Prezydium Rady Krajowej oraz redakcji RES HUMANA debata na powyższy temat odbyła się 27 kwietnia 2012 r. w jednej z sal konferencyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Debatę otworzył i prowadził prezes Rady Krajowej Towarzystwa prof. Jerzy Wiatr, a kolejno wypowiadali się: ks. prof. Piotr Tomasik z Uniwersytetu im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Dionizy Tanalski, prof. Tadeusz Bartoś, ks. prof. Andrzej Potocki OP z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Stanisław Obirek, prof. Józef Baniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Hanna Tranda z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, red. Radosław S. Czarnecki, prof. Danuta Waniek i dr Ryszard Brożyniak. Dokumenty i materiały tej debaty zostaną opublikowane w specjalnym raporcie w wakacyjnym numerze RES HUMANA.


Piękny jubileusz
 
Zasłużony pracownik polskiego górnictwa węglowego, a zarazem znana działaczka ruchu świeckiego regionu Śląsko-Zagłębiowskiego, Pani Helena STRZYSZ obchodziła w kwietniu br. piękny Jubileusz 100-lecia Urodzin. Z tej okazji na ręce Jubilatki specjalny list gratulacyjny przekazał dr Stanisław Kryśkow, prezes Śląsko-Zagłębiowskiej Rady Towarzystwa Kultury Świeckiej. Przyłączamy się jak najserdeczniej do tych życzeń. Rada Krajowa TKŚ i redakcja RES HUMANA


Spotkanie poświęcone pamięci Wisławy Szymborskiej
 
Rada Koszalińska Towarzystwa spotkanie w lutym 2012 r. poświeciła w całości Wisławie Szymborskiej. Jej życie i twórczość poetycką scharakteryzowała w pięknym wystąpieniu wiceprezes Rady polonistyki Genowefa Klingiert. Mówiła o wielu źródłach tej wielkiej poezji, a zarazem o jej niepowtarzalności i jej przewijających się w utworach motywach miłości śmierci, wyrażone w przejmujących wierszach, że wspomnieć ?Miłość szczęśliwa?, ?Nic dwa razy?, ?O śmierci bez przesady? czy w przejmujących ?Końcu i początku? i ?Kocie w pustym mieszkaniu?. Głębokie prawdy o ludzkiej egzystencji Noblista wyrażała w słowach tyle prostych, co głębokich w przekazie myśli. Zebrani w skupieniu wysłuchali 31 utworów z płyty ?Wisława Szymborska czyta swoje wiersze?, rozmowach następnie w rozmowach wyrazili głęboki żal po Jej śmierci i oraz podkreślili wagę Jej pełnej godności życia.


Towarzystwo na Podbeskidziu

4 lutego 2012 r. członkowie Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ w Bielsku?Białej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym dokonali oceny działalności za okres luty  2010 ? luty 2012, przyjęli program działania na nową kadencję 2012 ? 2014 i dokonali wyboru nowych władz. Pozytywnie oceniono sprawdzoną zasadę łączenia systematycznie organizowanych spotkań członków i sympatyków Towarzystwa z prowadzeniem prelekcji związanych z wybranymi zagadnieniami religii chrześcijańskiej i ruchem laickim, a także sytuacją społeczno-polityczną w kraju i w regionie, połączoną z wymianą poglądów na powyższe tematy.


Z obrad Prezydium Rady Krajowej
 
Prezydium Rady Krajowej TKŚ, obradujące 12 lutego 2012 r. zastanawiało się nad programowymi zadaniami Towarzystwa w 2012 roku, uwzględniającymi zarówno wskazania statutowe jak i okoliczności, które tworzy współczesny czas.
W tej perspektywie Prezydium z różnych propozycji postanowiło przyjąć do realizacji projekty dwóch paneli poświęconych kolejno stanowi i perspektywom nauczania religii i etyki w polskich szkołach oraz refleksji związanej z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego (1962-1965). Prezydium z uznaniem odniosło się do inicjatywy zorganizowania stałego seminarium, zaadresowanego zwłaszcza do młodych odbiorców, podejmującego najważniejsze problemy światopoglądowe, etyczne i religioznawcze oświetlane z punktu widzenia humanizmu świeckiego. Prezydium zapoznało się z informacją sekretarza Rady Krajowej Wacławy Mielewczyk o spotkaniu w Sejmie zorganizowanym przez Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej i zaleciło, aby wnioski wynikające z tego spotkania, a zwłaszcza dotyczące inicjatyw legislacyjnych, zostały podjęte w trybie praktycznych działań Prezydium Rady Krajowej. Prezydium rozparzyło też różne kwestie organizacyjne związane z zapewnieniem ciągłości działania ruchu i wszystkich jego ogniw.W Wielkopolsce
 
W połowie stycznia 2012 r. obradowało w Poznaniu Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Rady TKŚ. Zebrani przedyskutowali kierunki programowej działalności Rady na tle oceny sytuacji społeczno-politycznej w Europie i w kraju; wyrazili uznanie dla działania władz Rady, czego wynikiem jest istnienie 5 ogniw Towarzystwa skupiających ponad 40 członków oraz dokonali wyboru władz Rady. Funkcję prezesa Rady Wielkopolskiej zebrani powierzyli ponownie dr Arkadiuszowi Ogrodowczykowi, wiceprezesami zostali wybrani: Mieczysław Chmiela, Jacek Podlipski i Piotr Zalewski, sekretarzem ? Hanna Okonek, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - Kazimierz Kucharczyk.