Doroczne zebranie Rady Krajowej TKŚ
 
W Warszawie, 3 grudnia 2011 r., po zakończeniu debaty panelowej na temat stosunków pomiędzy państwem a Kościołem w Polsce (dokumentację tego spotkania zawiera specjalny suplement do Res Humana), odbyło się doroczne spotkanie plenarne Rady Krajowej TKŚ, które otworzył i prowadził prezes Rady Krajowej prof. Jerzy J. Wiatr.
Rada wysłuchała informacji o działalności Towarzystwa w mijającym roku, które przedstawił wiceprezes Rady Krajowej i redaktor naczelny ?RES HUMANA? dr Zdzisław Słowik. Mówca podkreślił, że ruch starał się na miarę posiadanych sił i środków podejmować różnorodne inicjatywy programowe i organizacyjne zmierzające do realizacji zadań statutowych i wynikających z uchwał XI Zjazdu Krajowego Towarzystwa. W polu tych działań znalazły się dwa sympozja ? jedno poświęcone kwestii nierówności społecznych w naszym kraju i stanowi polskiej demokracji, a drugie, wspólnie z krakowską ?Kuźnicą?, poświęcone problemom moralnym Polski współczesnej i kontrowersjom wynikających na temat tych problemów pomiędzy myślą świecką a religijną i kościelną; była aktywna obecność Towarzystwa w inicjatywach innych stowarzyszeń humanistycznych (Łódź, Wrocław); było zapewnienie ciągłości wydawniczej ?RES HUMANA?, czasopisma, które właśnie kończy dwadzieścia lat swojego nieprzerwanego istnienia; było rozwijanie współpracy z polskim oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Kultury oraz Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów (np. przy renowacji tablicy pamiątkowej na gmachu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie); był udział w uroczystych obchodach w Krakowie 70. rocznicy śmierci Tadeusza Boya-Żeleńskiego; była pomoc i wsparcie dla reaktywowanego oddziału wojewódzkiego Towarzystwa w Poznaniu. Na dorobek minionego roku składają się w niemniejszym stopniu cenne inicjatywy zwłaszcza rad Towarzystwa w Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Puławach i Radomiu, za co działaczom i wszystkim członkom stowarzyszenia wyrażono słowa uznania i podziękowania za wspólny trud.
Rada Krajowa po dyskusji wybrała do pełnienia funkcji skarbnika dotychczasowego sekretarza Rady Krajowej dr Ryszarda Brożyniaka, a członka Prezydium Wacławę Mielewczyk wybrała na funkcję sekretarza Rady Krajowej.
Rada w kolejnej części obrad wysłuchała z wielką uwagą wystąpienia przybyłego gościa ? przewodniczącego sekcji polskiej Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), wybitnego pisarza pana Eugeniusza Kabatca, który zapoznał zebranych z założeniami stowarzyszenia oraz wyraził przekonanie, że współpraca z Towarzystwem będzie dobrze służyć obu stowarzyszeniom oraz polskiej kulturze.
W końcowej części obrad prezes Rady Krajowej, w związku z dwudziestoleciem istnienia ?RES HUMANA? wyraził serdeczne podziękowanie redakcji czasopisma i jej naczelnemu redaktorowi za szczególnie cenny wysiłek na rzecz rozwoju wartości świeckich wzbogacających życie społeczne i polską kulturę, a zarazem wybitnie wspierający działalność naszego stowarzyszenia. W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.
 

Spotkanie w krakowskiej Kuźnicy
 
Już po raz dwudziesty pierwszy krakowska ?Kuźnica? gościła 12 grudnia 2011 r. działaczy TKŚ, aby wspólnie zastanowić się tym razem nad kwestią tolerancji światopoglądowej w życiu społecznym Polski współczesnej oraz krajów Unii Europejskiej. Udział w debacie, jako referenci, wzięli: prof. Jan Hartman, znany filozof, bioetyk z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Aleksander Krawczuk, wybitny znawca dziejów starożytności grecko-rzymskiej; prof. Hieronim Kubiak, socjolog, profesor w krakowskiej Wyższej Szkole im. Frycza Modrzewskiego oraz prof. Zbigniew Stachowski, filozof i religioznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Referencji zastanawiali się nad sensem i wagą idei tolerancji w świecie współczesnym, jej nieocenionymi walorami, lecz zarazem nad jej wielorakimi ograniczeniami; nad recepcją idei tolerancji w życiu jednostek i zbiorowości społecznych; nad jej dziejami zobrazowanymi sugestywnie na przykładzie życia starożytnych Greków i Rzymian; nad jej rozumieniem w doktrynie i praktyce działania Kościoła katolickiego, zwłaszcza w Polsce; nad częstym przyzwoleniem na praktykowanie nietolerancji w imię rzekomej wolności i wreszcie nad potrzebą podjęcia niezbędnych działań, zwłaszcza w ramach systemu szkolnego, na rzecz kształcenia i wychowywania młodych generacji w duchu szacunku dla tolerancji, uczenia praktykowania tolerancji w życiu codziennym.  W dyskusji, która się następnie wywiązała, i w której uczestniczyli m.in. dr Marian Dziwisz i dr Jan Kozłowski zwrócono uwagę na niedostatki w działalności szkół w kształtowaniu idei tolerancji oraz z goryczą mówiono o stosunku do osób sędziwych, którzy często doświadczają zachowań wobec nich dalekich od należnego im szacunku, zrozumienia i tolerancji. W słowie kończącym debatę wiceprezes Rady Krajowej TKŚ i redaktor naczelny ?RES HUMANA? dr Zdzisław Słowik wskazał na źródła, które rodzą zjawisko nietolerancji, na przekonanie wielu doktryn, osób czy instytucji, że oto ich racje są jedynie prawdziwymi i słusznymi, że w konsekwencji myślący odmiennie nie zasługują wyrozumiałość czy tolerancję. Polska rzeczywistość ukazuje długość drogi, która trzeba będzie przebyć, aby klimat i praktykowanie tolerancji stały się bliskie standardom istniejącym w rozwiniętych demokracjach zachodnioeuropejskich. Ale symptomy nadziei widać coraz wyraźniej i to one ? przyspieszone przemiany cywilizacyjno-kulturowe ? będą istotnie sprzyjać idei i praktyce tolerancji.
 
 
TKŚ na Pomorzu Zachodnim
 
Rada Koszalińska TKŚ na swym nadzwyczajnym posiedzeniu uczciła pamięć zmarłej niedawno długoletniej prezes Rady Pani Janiny Kurek a następnie, kolejnej części spotkania, dokonała wyboru nowego prezesa Rady, powierzając tę godność długoletniemu działaczowi dr Antoniemu Jaśkiewiczowi, a Genowefie Klingiert oraz Lidii Laskowskiej powierzając funkcje wiceprezes Rady Koszalińskiej.
 
 
Katowice wobec wyborów parlamentarnych w Polsce

Śląsko-Zagłębiowska Rada Regionalna TKŚ, kierując się poczuciem obywatelskiej odpowiedzialności za sprawy kraju, przyjęła i rozpowszechniła Apel Wyborczy, w którym sformułowano oczekiwania środowiska świeckich humanistów wobec nowo wybranych władz Rzeczpospolitej oraz wezwano do powszechnego udziału w wyborach. Apel podpisali: prezes Rady Regionalnej dr Stanisław Kryśkow, wiceprezesi ? Roman Synowiec i Elżbieta Wyduba, sekretarz Tomasz Uroczyńki oraz Jan Południak.
 
 
Festiwal Humanizmu w Łodzi
 
W dniach 30 września do 2 października z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Ateistycznego Marcina Łysuńca odbył się w Hotelu Prząśniczka w Łodzi Festiwal Humanizmu. Na imprezie pojawiły się znane i cenione postacie ze świata polityki, nauki i filozofii. Podczas festiwalu można było wysłuchać wystąpień między innymi: prof. Joanny Senyszyn (SLD), Teresy Jakubowskiej (Racja PL), dr. Tomasza Witkowskiego i dr. n. med. Macieja Zatońskiego (Klub Sceptyków Polskich), Andrzeja Dominiczaka (Towarzystwo Humanistyczne), Tomasza Dalskiego (Ogólnopolski Ruch Lewicowo-Ateistyczny), Roberta Biedronia (Ruch Poparcia) czy prof. Jerzego Drewnowskiego - historyka nauki i filozofii. Przedsięwzięciu poza wykładami towarzyszyły też panele dyskusyjne i spotkania integracyjne prelegentów oraz zaproszonych gości. Przedstawiciele środowisk laickich działających w Polsce podnieśli również temat integracji organizacji wolnomyślicielskich w działaniu na rzecz świeckości państwa. Towarzystwo Kultury Świeckiej reprezentowała Łucja Caryk - prezes łódzkiego oddziału organizacji.
 
 

Z obrad Prezydium Rady Krajowej TKŚ

 
26 września 2011 r. obradowało w Warszawie kolejne w obecnej kadencji posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Towarzystwa. W części pierwszej, mającej charakter uroczysty, zebrani złożyli najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dwojgu dostojnym Jubilatom: prezesowi Rady prof. Jerzemu J. Wiatrowi oraz członkini Prezydium, sędzi SO w st. spoczynku mgr Wacławie Mielewczyk. Jubilaci otrzymali specjalne adresy gratulacyjne oraz kwiaty. W kolejnej, roboczej części spotkania, Prezydium przedyskutowało sytuację społeczno-polityczną w kraju przed wyborami parlamentarnymi i postanowiło przyjąć dokument określający stanowisko Towarzystwa wobec tego wydarzenia, doniosłego w swych następstwach dla społeczeństwa i państwa. Następnie zebrani omówili i przyjęli założenia programowe i organizacyjne dorocznego posiedzenia plenarnego Rady Krajowej i postanowili, aby posiedzenie to ? planowane na przełomie listopada-grudnia br. ? poprzedziła debata panelowa poświęcona stosunkom między państwem a Kościołem katolickim w realiach Polski współczesnej, próbie odpowiedzi na pytanie: czy stosunki te ma charakteryzować dialog i współpraca czy nieufność i konfrontacja? Uznano poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie za szczególnie aktualne w sytuacji kraju po wyborach parlamentarnych. Prezydium rozparzyło w kolejnej części obrad stan ekonomiczny Towarzystwa stwierdzając, iż jest on niezadowalający i postanowiło do kwestii tej powrócić na specjalnym spotkaniu roboczym. W tym kontekście rozpatrzono wnioski organizacyjne zmierzające do usprawnienia działań. W końcowej części obrad Prezydium wysłuchało informacji prof. Dionizego Tanalskiego na temat prac Zespołu Doradczego Prezydium Rady, określiło stanowisko wobec przedstawionych wniosków i propozycji zespołu oraz sformułowało rekomendacje i oczekiwania Prezydium w tym zakresie.
 
 
Pamięci Andrzeja Urbańczyka
 
Już 10 lat minęło, jak zginął śmiercią tragiczną jeden z najświatlejszych ludzi lewicy, poseł na sejm, prezes ?Kuźnicy?, redaktor Andrzej Urbańczyk. Utonął w morzu Egejskim, w pobliżu wyspy Korfu. Miał 55 lat. Jego przyjaciele i koledzy, głównie członkowie stowarzyszenia ?Kuźnica?, pamiętali o tej rocznicy. Dokładnie w X rocznicę Jego śmierci, w dniu 5 sierpnia 2011 roku, licznie zgromadzili się na cmentarzu Rakowickim, przy grobie rodzinnym złożyli kwiaty i zapalili znicze, a następnie spotkali się w ?Kuźnicy?, gdzie dzielili się wspomnieniami o życiu i działalności ?swojego? Prezesa oraz mówili o zamierzeniach, jakie były wiązane z Jego osobą. Miał przewodzić liście krakowskiej w wyborach parlamentarnych 2001 r. i był kandydatem na ministra kultury w przyszłym rządzie. Niestety Jego śmierć przerwała te plany i nadzieje. Do dzisiaj odczuwamy Jego brak w Krakowie i w całej polskiej lewicy.
 
 
Obchody 70. rocznicy śmierci Tadeusza Boya-Żeleńskiego
 
Z inicjatywy krakowskiego Oddziału TKŚ i pod patronatem prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, odbyły się 4 lipca w Krakowie uroczystości związane z 70. rocznicą śmierci Tadeusza Boya Żeleńskiego, wybitnego pisarza, tłumacza literatury francuskiej, człowieka o niespożytej sile ducha, odwadze i pasji życia. Po złożeniu kwiatów pod jego popiersiem na krakowskich Plantach w gościnnych murach zasłużonego I Liceum Ogólnokształcącego im. Nowodworskiego odbyła się konferencja poświecona życiu i dziełu autora ?Słówek?. Jej otwarcie poprzedziła uroczystość wręczenia pierwszych statuetek Boya trzem osobom: prof. Czesławowi Banachowi, wybitnemu teoretykowi i historykowi myśli pedagogicznej, prezydentowi Krakowa prof. Jackowi Majchrowskimu oraz dr Zdzisławowi Słowikowi, wiceprezesowi Rady Krajowej TKŚ i redaktorowi naczelnemu ?Res Humana?. Następnie zebrani wysłuchali referatów, które kolejno wygłosili: prof. Włodzimierz Próchnicki (Boy po latach), prof. Bolesław Faron (Boy w Krakowie), dr Władysław Loranc (o związkach Boya Żeleńskiego z twórczością Miłosza i Gombrowicza), prof. Krzysztof Woźniakowski (Boy na Węgrzech) i dr Marzena Chrobak (Boy jako tłumacz). W programie obchodów znalazło się też otwarcie wystawy poświeconej pamięci Boya w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz występ artystyczny w Teatrze ?Bagatela?. Komitet Organizacyjny obchodów, kierowany przez Jana Nowaka, prezesa Rady Wojewódzkiej TKŚ, tworzyli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów oraz Stowarzyszenia Wolnomyślicieli w Krakowie oraz Instytut Filologii Romańskiej UJ, Teatr ?Bagatela?, I Liceum Ogólnokształcące m. B. Nowodworskiego, Gimnazjum nr 21 oraz Szkoła Podstawowa nr 107 w Krakowie. Znakomicie zorganizowane w tym roku obchody Boyowskie wpisały się do dorobku polskiej kultury wnosząc do niej wiele nowych ważnych wartości.
 
 
O nierównościach społecznych i demokracji w Polsce
 
Pod takim hasłem przewodnim, z inicjatywy Prezydium Rady Krajowej TKŚ, Redakcji Res Humana i wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg, odbyło się 27 kwietnia 2011 r. spotkanie panelowe, które w jednej z sal audytoryjnych Uniwersytetu Warszawskiego zgromadziło liczne grono osób zainteresowanych tą ważną kwestią społeczną Polski współczesnej. Gośćmi panelu byli profesorowie: Maria Szyszkowska, Henryk Domański, Leszek Gilejko i Tadeusz Kowalik, który ? nie będąc w stanie przybyć osobiście na spotkanie ? przekazał swoją wypowiedź na piśmie. W opinii uczestników spotkania problematyka panelu odzwierciedliła sprawy, niezwykle istotne w perspektywie wartości humanistycznych, krzewionych m.in. przez środowiska świeckich humanistów. Materiały z tego przedsięwzięcia publikujemy tutaj.
 

Profesor Jerzy J. Wiatr wyróżniony Kowadłem
 
Stowarzyszenie ?Kuźnica?, zasłużona wspólnota ludzi nauki, kultury i sztuki, bliskich wartościom lewicy, uczyniła w tym roku prof. Jerzego J. Wiatra laureatem swojego wysoko cenionego wyróżnienia ? Kowadła ?Kuźnicy?. Podczas uroczystego spotkania z tej okazji, które odbyło się 24 maja 2011 r., laudację skierowaną do Laureata wygłosił prezes ?Kuźnicy? prof. Hieronim Kubiak, który podkreślił wielkie zasługi prof. Jerzego J. Wiatra dla polskiej nauki, jego godną najwyższego szacunku wierność wartościom lewicy, i jego wieloletni aktywny udział w działalności państwowej, politycznej i społecznej. W swoim wystąpieniu Laureat, dziękując za to prestiżowe wyróżnienie, podzielił się z licznie zebranymi uczestnikami uroczystości refleksjami na temat obecnej sytuacji w Polsce oraz miejscem i rolą polskiej lewicy w perspektywie najbliższych wyborów parlamentarnych. Spotkanie przebiegło w szczególnej atmosferze wynikającej z faktu nieodległego Jubileuszu Osiemdziesięciolecia Laureata tegorocznego wyróżnienia Kowadłem. Radujemy się bardzo tym zaszczytnym wyróżnieniem prezesa Rady Krajowej naszego Towarzystwa i nieocenionego dla Res Humana życząc najserdeczniej wszelkiego dobra.

Prezydium Rady Krajowej TKŚ
Zespół Redakcji Res Humana
 
 
Wyróżnienie redaktora naczelnego Res Humana
 
Redaktor naczelny naszego czasopisma dr Zdzisław Słowik, z okazji przypadającej w tym roku 68. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim wyróżniony został, w gronie kilkunastu osób, Medalem poświęconym tej rocznicy i nadawanym osobom ?okazującym życzliwość, zainteresowanie i pamięć? o tych, którzy podjęli heroiczną walkę w imię ludzkiej godności. Uroczystość wręczenia Medalu i dyplomu odbyła się 17 kwietnia 2011 r. w warszawskim Teatrze Żydowskim, w której udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i korpusu dyplomatycznego oraz liczni goście. Po części oficjalnej wypełnionej ujmującym w swej treści i formie wystąpieniem prezesa Stowarzyszenia Żydów Kombatantów Poszkodowanych w II wojnie światowej Tomasza Miedzińskiego, zebrani wysłuchali spektaklu słowno-muzycznego wykonanego przez aktorów Teatru Żydowskiego poświeconego pamięci bohaterów powstania i wyreżyserowanego przez Goldę Tencer, wybitną aktorkę tego teatru.
 

Jubileusz Klubu w Katowicach
 
W połowie maja 2011 r. minęła dwudziesta rocznica powstania Klubu Kultury Współżycia i Tolerancji im. Tadeusza Kotarbińskiego działającego pod patronatem Śląsko-Zagłębiowskiej Rady Towarzystwa Kultury Świeckiej. Nieprzerwanie aktywna działalność Klubu, którego współzałożycielem i niezmordowanym prezesem był Janusz Patryas, zmarły pod koniec ub. roku, wpisuje się wieloma cennymi inicjatywami do dziedzictwa życia naukowego i kulturalnego tego regionu i jest jedną ze szczególnie ważnych form działalności polskiego humanistycznego ruchu świeckiego.
 

TKŚ w Radomiu
 
Rada Radomska TKŚ dokonała ostatnio podsumowania swojej działalności w minionych trzech latach. Uznano za celowe kontynuowanie działalności w formie spotkań klubowych z ludźmi nauki, kultury i działaczami społecznymi, organizowanie odczytów i dyskusji w różnych środowiskach miasta Radomia i regionu, poświęconych m.in. wyjaśnianiu i krzewieniu idei tolerancji, wolności światopoglądowej i neutralności światopoglądowej państwa. Na spotkaniu Rady 9 marca 2011 r. dokonano też wyboru jej władz: prezesem został ponownie wybrany Napoleon Kosiński, wiceprezesem ? Anna Adach, sekretarzem ? Roman Jagiełło a skarbnikiem Maria Rozesłaniec; przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Mieczysław Żelazny. Redakcja Res Humana życzy Radomskiej Radzie naszego Towarzystwa i jej wybranym władzom życzymy sukcesów w ważnej i cenionej działalności, którą rozwija z powodzeniem od wielu lat.
 
 
Z obrad Prezydium Rady Krajowej TKŚ

Pod przewodnictwem prezesa prof. Jerzego Wiatra obradowało 12 marca 2011 r. w Warszawie kolejne w obecnej kadencji posiedzenie Prezydium Rady Krajowej TKŚ. Zebrani omówili ramowy program działań programowych Towarzystwa, który obejmuje organizację konferencji naukowych i innego typu spotkań poświęconych kluczowym, z punktu widzenia humanistycznego ruchu świeckiego, kwestiom współczesnego świata i Polski. W polu zainteresowania ruchu znajdą się kwestie przemian związanych z postępującymi procesami sekularyzacji i laicyzacji życia społecznego, współczesne kwestie moralne oraz zagadnienia nierówności społecznych i ich wpływu na stan polskiej demokracji. Prezydium przyjęło stosowne postanowienia w tych sprawach. Prezydium Rady przeprowadziło też, po raz kolejny, dyskusję nad kwestią przystąpienia Towarzystwa do grona organizacji pożytku publicznego. Wprowadzenia do wymiany opinii dokonała prezes Rady Podbeskidzkiej TKŚ mgr Anna Czapla, znakomicie zorientowana w problematyce. Zróżnicowane w tej sprawie opinie zebranych, uwzględniające biurokratyczny system organizacji i nadzoru działalności tych organizacji przez administrację państwową, nie czynią tej inicjatywy atrakcyjną dla niewielkich stowarzyszeń, których nie stać na opłacanie kosztów związanych z obsługą techniczno-administracyjną czynności wynikających z uzyskanego statusu. Prezydium postanowiło kontynuować prace studyjne w tej kwestii. Wysłuchano też informacji o bieżących pracach Prezydium Rady.
 
 
TKŚ w Wielkopolsce

Towarzystwo Kultury Świeckiej wydatnie powiększyło ostatnio potencjał swojej obecności w życiu społecznym i polskiej kulturze. Po kilkuletniej przerwie wznowił działalność oddział Towarzystwa na Ziemi Wielkopolskiej. 7 marca 2011 r. w Poznaniu, z inicjatywy grupy osób reprezentujących różne środowiska, zebrało się zgromadzenie, które po omówieniu i przedyskutowaniu założeń programowych Towarzystwa oraz rozważeniu jego najważniejszych zadań, zdecydowało o powołaniu Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej TKŚ. Zebrani wybrali zarząd Rady powierzając funkcję jej prezesa dr Arkadiuszowi Ogrodowczykowi, znanemu i cenionemu działaczowi społecznemu Ziemi Wielkopolskiej.
 
 
Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego
 
W dniu 12 lutego 2011 r. w Warszawie w jednej z sal Pałacu Staszica odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. To działające od blisko 60 lat towarzystwo naukowe jest trwale zapisane swoim dorobkiem w polskiej nauce i kulturze. Na dorobek ten składają się indywidualne osiągnięcia badawcze członków Towarzystwa wyrażane ważnymi publikacjami religioznawczymi, działalność wydawnicza, której najbardziej wyrazistym świadectwem jest systematycznie wydawane czasopismo ?Przegląd Religioznawczy" i jest udział Towarzystwa i jego członków w organizacji wielu konferencji i zjazdów naukowych (jak np. ubiegłoroczny Zjazd Religioznawczy w Poznaniu). O tych i wielu innych doświadczeniach i dorobku ostatnich pięciu lat mówiono obszernie na wspomnianym Walnym Zgromadzeniu PTR: zarówno w referacie sprawozdawczym prezesa PTR prof. Zbigniewa Stachowskiego jak i w dyskusji, w której głos zabierali m.in. prof. prof. Zbigniew Drozdowicz, Henryk Hoffman, Jerzy Kojkoł, Wiesław Mysłek i Andrzej Szyjewski.
Zgromadzenie zaaprobowało z uznaniem działalność dotychczasowych władz Towarzystwa, przyjęło uchwałę o organizacji we wrześniu 2011 r. Konferencji Religioznawczej w Toruniu oraz zalecenia dotyczące dalszego rozwijania działalności wydawniczej. Zgromadzenie dokonało wyboru władz Towarzystwa, powierzając ponownie funkcję prezesa prof. Zbigniewowi Stachowskiemu, oraz dokonując wyboru Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W obradach Zgromadzenia udział brali jako członkowie Towarzystwa, a zarazem działacze władz krajowych Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego - Wacława Mielewczyk, dr Leonard Pełka i dr Zdzisław Słowik, których wybrano też do władz statutowych PTR.
 

Spotkania redaktora naczelnego Res Humana

W lutym 2011 r. redaktor naczelny Res Humana odbył dwa spotkania, będąc najpierw zaproszonym przez prof. Krzysztofa Dunina-Wąsowicza gościem działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej skupionych w Komisji Historycznej Rady Naczelnej tej wybitnie zasłużonej dla Polski partii polskiej lewicy, a następnie, na zaproszenie prof. Longina Pastusiaka, uczestniczył w spotkaniu w Klubie Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku. Oba spotkania, skupione na różnych aspektach sytuacji wyznaniowej w Polsce, tak w nieodległej przeszłości jak i współcześnie, były okazją do szerszych refleksji na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych w globalizującym się świecie.
 

Wspomnienie dawnych Puław
 
Otwarty Klub Dyskusyjny TKŚ w Puławach zaprosił znanego regionalistę Mikołaja Spóza - gawędziarza i znakomitego znawcę historii Puław i okolic. Dnia 15 lutego 2011 r. w Domu Kultury Amik opowiadał on o nekropolii na Włostowicach. Wspomniał o początkach i historii powstania cmentarza. Zaprezentował przybyłym na to spotkanie interesującą historiografię, opisał osobiste zaangażowanie i mobilizację wielu osób w pracach wykopaliskowych i odkrywczych, które pochłonęły szmat czasu. W ich trakcie zostały odnalezione interesujące nagrobki i tablice, a nawet całe groby osób znanych i zasłużonych z okresu Księstwa Czartoryskich (I RP), czasów powstań narodowych i wojen. Mikołaj Spóz z grupą oddanych mu pasjonatów odkrył m.in. grób matki i ciotki autora ?Lalki? Bolesława Prusa. Zostały odnalezione i odrestaurowane tablice i groby pierwszych nauczycieli szkoły elementarnej założonej przez księżną Izabelę Czartoryską.
Puławski oddział TKŚ stoi na stanowisku, że byłoby niepowetowaną stratą pozostawienie tej wiedzy jak i zaprezentowanych materiałów bez dokumentacji, choćby w kadrze filmu. W związku z tym, zwracamy się z apelem do władz miasta i województwa o filmowe udokumentowanie wiedzy naszego regionalisty. Ten rodzaj dokumentu byłby znakomitym promotorem Puław w kraju jak i w Europie. Istnieje również możliwość umieszczenia filmu w Internecie. Członek naszego Klubu inicjatywę w tej sprawie przedłożył zastępcy prezydenta Puław - Ewie Wójcik. Pani prezydent inwencję oddziału przyjęła z uznaniem.