Międzynarodowa Unia Humanistyczna i Etyczna
 
Globalnym partnerem TKŚ jest Międzynarodowa Unia Humanistyczna i Etyczna (International Humanist and Ethical Union). Organizacja ta powstała w 1952 roku. Jej centrala mieści się w Londynie.
Długofalowymi celami IHEU jest promocja: humanizmu i niereligijnej postawy życiowej na całym świecie; samoświadomości humanizmu, w tym nazwy i symbolu humanizmu; Uniwersalnej Deklaracji Wartości jako karty moralnej świata; humanistycznych poglądów w organizacjach międzynarodowych i społeczności międzynarodowej oraz wzmacnianie organizacyjne humanizmu w każdej części świata i budowa silnej i efektywnej globalnej organizacji.
Obecne działania IHEU obejmują m.in. organizowanie kongresów międzynarodowych; wspieranie grup humanistycznych w krajach rozwijających się; udział w międzynarodowych i regionalnych organizacjach celem prezentacji poglądów humanistycznych; określenie polityki działań ruchu; zbieranie funduszy na działalność humanistyczną.
Unia wydaje kwartalnik - Międzynarodowe Wiadomości Humanistyczne, którego podstawowym celem jest informacja o najważniejszych wydarzeniach w światowym ruchu humanistycznym oraz spojrzenie z punktu widzenia humanistów na to co się dzieje na arenie międzynarodowej.
 
strona internetowa IHUE - http://www.iheu.org/
 

 
Polska Federacja Humanistyczna
 
Towarzystwo Kultury Świeckiej należy także do Polskiej Federacji Humanistycznej, zrzeszającej krajowe stowarzyszenia o charakterze humanistycznym i laickim. Czołowym założeniem Federacji jest stanie na straży ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce. Do głównych zadań organizacji należy m.in. integrowanie i reprezentowanie polskiego środowiska humanistycznego na forum krajowym i międzynarodowym. PFH stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz współpracy między organizacjami laickimi w Polsce. Co warto podkreślić z Federacją współpracują też organizacje, które nie mają wprawdzie profilu laickiego, lecz humanizm jest częścią ich ideowej tożsamości, np. Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich.
 
strona internetowa PFH - http://humanizm.free.ngo.pl/index.htm
 

 
Europejska Federacja Humanistyczna
 
Polska Federacja wchodzi w skład Europejskiej Federacji Humanistycznej (European Humanist Federation) z siedzibą w Brukseli. Grupująca organizacje humanistyczne z całej Europy federacja, za główne zadanie upatruje koordynowanie i integrowanie ruchu humanistycznego a także reprezentowanie go przed instytucjami europejskimi.
 
strona internetowa EHF - http://www.humanistfederation.eu/
 

 
Fundacja Ekumeniczna "Tolerancja"
 
TKŚ współpracuje m.in. z Fundacją Ekumeniczną "Tolerancja". Fundacja została powołana w 1993 roku przez grupę intelektualistów i działaczy społecznych. Jako główne cele Fundacja stawia sobie kształtowanie tolerancji i poszanowanie dla mniejszości; zwłaszcza wyznaniowych, narodowościowych i kulturowych. Na plan pierwszy wysuwają się zadania zwalczania wszelkich przejawów szowinizmu, powstającego bardzo często na gruncie uprzedzeń wyznaniowych i narodowych, przeciwstawiając je wartościom będącym wspólnym dorobkiem ludzkości.
Celem Fundacji jest inicjowanie i rozwijanie różnorodnych form współpracy ludzi dla budowania stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności oraz utrzymywanie kontaktów ze środowiskami ekumenicznymi świata. Fundacja współpracuje z różnymi organizacjami międzynarodowymi, np. Związkiem na Rzecz Pojednania Narodów z siedzibą w Berlinie którego członkami są znaczący politycy europejscy oraz Ekumenicznym Forum Katolików Europejskich, Kościołami prawosławnymi w różnych krajach, Polską Radą Ekumeniczną czy Stowarzyszeniem Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Fundacja zajmuje się również wydawaniem dwóch czasopism. Jeden z tych periodyków ukazuje się dwa razy do roku - "Studia i Dokumenty Ekumeniczne". Drugi zaś to miesięcznik - "Przegląd Prawosławny".
 
 

 
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
 
Stowarzyszenie zrzeszające osoby o światopoglądzie racjonalistycznym. Organizacja powstała w 2005 r. w oparciu o społeczność wirtualną zgromadzoną wokół portalu Racjonalista.pl. PSR jest członkiem Polskiej Federacji Humanistycznej oraz IHEYO (młodzieżówki IHEU). Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz społecznego upowszechniania i umacniania samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata czy też rozwijania i krzewienia światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, rozumie, doświadczeniu, oraz etyce świeckiej i humanistycznej.
  
strona internetowa - http://psr.org.pl/
 

 
 Stowarzyszenie Kuźnica
 
Krakowskie Stowarzyszenie zrzeszające lewicowych intelektualistów, artystów i polityków. Założył je w 1975 r. pisarz Tadeusz Hołuj. Cele, które Kuźnica sobie stawia to m.in.: zrzeszanie na zasadzie dobrowolności aktywnych intelektualnie przedstawicieli różnych środowisk i zawodów, którym bliskie są zasady demokracji, humanizmu i tolerancji, rozwijania i upowszechniania wartości lewicowych, umacniania polskiej racji stanu, państwa prawa i sprawiedliwości społecznej, wspierania rozwoju narodowej kultury i jej otwarcia na świat, budzenia szacunku do wiedzy i racjonalnego myślenia, przeciwstawiania się postawom nienawiści i ksenofobii czy kształtowanie opinii o zjawiskach ważnych dla rozwoju kultury i życia społecznego. Stowarzyszenie corocznie przyznaje nagrodę ? Kowadło Kuźnicy.
 
strona internetowa - http://www.kuznica.org.pl/
 

 
Fundacja im. Róży Luksemburg
 
Fundacja Analizy Społecznej i Edukacji Politycznej im. Róży Luksemburg powstała w 1990 r. w Niemczech. Czołowym zadaniem fundacji jest wsparcie przedsięwzięć edukacyjnych a także prowadzenie analiz społecznych i politycznych. Organizacja oddana jest celom i wartościom międzynarodowej lewicy. W centrum jej uwagi znajdują się problemy rozwoju społecznego, sprawiedliwości społecznej i demokracji. Fundacja ma swoje przedstawicielstwa w kilkunastu państwach, w tym w Polsce.
 
strona internetowa - http://www.rls.pl/
 

 
Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
 
Klub powołano w celu współkształtowania wiedzy i kultury politycznej. Organizacja realizuje swoje cele przez: organizowanie spotkań dyskusyjnych, konferencji, seminariów i odczytów o tematyce społeczno-politycznej; wspomaganie inicjatyw naukowych i publicystycznych w zakresie myśli politycznej; prowadzenie działalności wydawniczej; urządzanie spotkań z działaczami politycznymi. Klub ma siedzibę w Gdańsku i oddziału w kilkunastu miastach Pomorza Gdańskiego.
 
strona internetowa http://klubwmpg.pomorskie.pl/