PLAN   ZEBRAŃ  PODBESKIDZKIEGO  ODDZIAŁU  TKŚ na 2016 r.
 
26.02.  -   / piątek /  godz. 14.oo   siedziba SLD, ul. 3 ?Maja 1
ZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO ? WYBORCZE CZŁONKÓW  PODBESKIDZKIEGO  ODDZIAŁU  TKŚ
 
22.04. -   / piątek /  godz. 14.oo. ? siedziba SLD
Temat:  Karlheinz  Deschner ? najwybitniejszy krytyk kościoła ostatnich 100 lat ? uznany za współczesnego Woltera
Dyskusja nad w/w tematem  i bieżącymi zagadnieniami społeczno- politycznymi i gospod.
Sprawy organizacyjne i bieżące.
 
05. ?Majówka? ? impreza integracyjna  / termin i miejsce do uzgodnienia /
 
24.06. -  /piątek / godz. 14.oo  -  siedziba SLD            
Temat:  Historia upadku i śmierci Bolesława Śmiałego ? jednego z najwybitniejszych królów Polski / w ramach cyklu ? odkłamywanie polskiej historii? / mgr Czesław Buczkowski / lub Bielsko-Biała ? miasto rozwoju społeczno ? gospodarczego.  / mgr K. Kalisz /         
Dyskusja nad w/w tematem i  zagadnieniami  społeczno -  polit.  i  gospodarczymi.
Sprawy organizacyjne i różne
 
23.09. -  / piątek / godz. 14.oo ? siedziba SLD            
Temat:  Prof. Tadeusz Kotarbiński ?filozof analityczny, logik i etyk , racjonalista ? niewykorzystany symbol polskiej tolerancji. / mgr Witold Płończyk / lub Populizm i manipulacja w sferze publicznej i  mediach  wg  badań  prof. Janusza Gajdy / mgr Barbara Talik ? Góral /
Dyskusja nad w/w tematem  i bieżącymi zagadnieniami  społeczno - polit. i  gospod.
Sprawy organizacyjne i różne
 
25. 11. -  / piątek / godz.14.oo ? siedziba SLD            
Temat:  Darwinowska  teoria ewolucji ? to teoria bez dowodów czy odkrycie naukowe inspirujące rewolucję naukową i techniczną, które zmieniły relacje między człowiekiem a przyrodą i wpłynęły na wszystkie dziedziny wiedzy i światopogląd człowieka. / mgr Czesław Buczkowski / lub Karlheinz  Deschner - najwybitniejszy  krytyk kościoła ostatnich 100 lat ? uznany za współczesnego  Woltera  cd. /  mgr  Mieczysław Zdynowski  / lub Pokusy sumienia wg prof. Czesława Matusiewicza / mgr Barbara Talik- Góral / Dyskusja nad w/w tematem  i bieżącymi zagadnieniami społeczno-polit. i gospodarczymi.
Sprawy organizacyjne  i  różne.
 
 
26 lutego 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ im. Tadeusza Kotarbińskiego w Bielsku - Białej
 
Członkowie Towarzystwa dokonali oceny realizacji przyjętego przed dwoma laty Programu Działania i budowanych na jego podstawie rocznych planów pracy, wytyczyli kierunki działania na okres 2016 - 2018 , przyjęli plan zebrań wraz z tematyką prelekcji i plan posiedzeń Rady na bieżący rok. Wybrali również nowe władze. W dyskusji wiele uwagi poświęcono doskonaleniu działalności oświatowej, a szczególnie realizacji przyjętej tematyki prelekcji na spotkaniach członków i sympatyków Towarzystwa. Rozważano trafniejszy dobór tematyki prelekcji i bardziej komunikatywną formę przekazu, co sprzyjało by zwiększeniu zainteresowania tymi spotkaniami. Zastanawiano się również nad zwiększeniem częstotliwości spotkań. Podkreślano potrzebę wykorzystania dorobku konferencji Forum Postępu - Edukacja Kultura Polityka - na rzecz integrowania i umacniania rozproszonych sił lewicy na Podbeskidziu i poszukiwania konstruktywnych kierunków jej współpracy w obecnej sytuacji społeczno - politycznej w regionie. Uznano, że mogło by to również zaowocować pozyskiwaniem nowych członków i sympatyków TKŚ z organizacji i ugrupowań lewicowych. Członkowie w głosowaniu jawnym udzielili absolutorium ustępującej Radzie i dokonali wyboru nowych władz.
 
- Rada Podbeskidzia w składzie:
Anna Czapla - Prezes
Barbara Talik-Góral - Wiceprezes
Barbara Fejdych - Sekretarz
Halina Tobijańska - Jędrzejczyk - Skarbnik
Kazimierz Kalisz - Członek
 
- Komisja Rewizyjna w składzie:
Jolanta Kanik - Przewodnicząca
Bronisława Mierzejewska - Członek
Józef Klajsek - Członek
 

 
Rada Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza członków Towarzystwa i sympatyków do udziału w spotkaniach  połączonych z interesującymi  prelekcjami

Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 kwietnia br. od godz.14.oo w sali przy ul. 1 Maja 1  i  poświęcone zostanie próbie odpowiedzi na pytanie: ?Czy Polska jest państwem wyznaniowym??. Prelekcję poprowadzi mgr Czesław Buczkowski.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Prelegenta dostępną na stronie:
 

Tematyka spotkań na 2015 r. wraz z terminarzem przyjęta została na zebraniu sprawozdawczym 27 lutego br. Spotkania  stanowią płaszczyznę do nieskrępowanej dyskusji na tematy związane zarówno z tematyką prelekcji, jak również innymi zagadnieniami społeczno ? politycznymi w kraju i regionie.  Serdecznie zapraszamy!
 
TEMATYKA   ZEBRAŃ  PODBESKIDZKIEGO  ODDZIAŁU  TKŚ
w  2015 r.
 
27.02.  -   / piątek /  godz. 14.oo   Dom Żołnierza  B ? B
ZWYCZAJNE  WALNE  ZGROMADZENIE  SPRAWOZDAWCZO  ?  PROGRAMOWE   CZŁONKÓW  PODBESKIDZKIEGO  ODDZIAŁU  TKŚ
 
24.04. -   / piątek /  godz. 14.oo. ? ul. 3 Maja 1
Temat:  CZY  POLSKA  JEST  PAŃSTWEM  WYZNANIOWYM ? ? prelekcja mgr  Czesława  Buczkowskiego. Dyskusja nad  w/w tematem  i  zagadnieniami  społeczno- politycznymi i gospodarczymi  kraju i regionu.
Sprawy organizacyjne i bieżące.
Maj -  IMPREZA  INTEGRACYJNA  ?MAJÓWKA? / termin i miejsce do uzgodnienia /

26.06. -  /piątek / godz. 14.oo  - ul. 3 ? Maja 1
Temat:  MOJE  MIASTO ? MOJA  FASCYNACJA ? prelekcja  mgr Jolanty Kanik.
Dyskusja związana  z  tematem   prelekcji  i zagadnieniami  społ. -  polit.  i  gospod.
Sprawy organizacyjne i bieżące
 
25.09. -  / piątek / godz. 14.oo ? ul. 3 ?Maja 1
Temat:  RATYFIKACJA  KONWENCJI  RADY  EUROPY  O  ZWALCZANIU PRZEMOCY  WOBEC  DZIECI  I   PRZEMOCY W  RODZINIE 
- konwencja dla rodziny czy przeciw niej?
- czy europejskie prawo zaszkodzi polskiej rodzinie? ? prelekcja  mgr Barbary Fejdych
Dyskusja związana z w/w tematem  i zagadnieniami  społ.-  polit.  i  gospod.
Sprawy organizacyjne i bieżące
 
27. 11. -  / piątek / godz.14.oo ? ul. 3 ? Maja 1
Temat:  Karlheinz  DESCHNER ? najwybitniejszy  krytyk kościoła ostatnich 100 lat ?  uznany za współczesnego  Woltera  - prelegent  mgr  Mieczysław    Zdynowski
Dyskusja w tym temacie  i  zagadnień społ. ? polit.  i  gospod.
Sprawy organizacyjne  i  bieżące.
 
Tematy rezerwowe:
Wyzwania współczesnego czasu ? bojaźnie, zaufanie między ludźmi, pokusy sumienia /  mgr Barbara Talik-Góral /
Czym naprawdę jest religia ? na podstawie  książki  Karen  Amstrong  ?Spór o Boga? /  mgr Anna  Czapla /

 


ZAPROSZENIE


Rada Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ im. T. Kotarbińskiego w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na spotkanie członków i sympatyków połączone  z  prelekcją n/t  ?25 lat III RP - oczekiwania i nadzieje a rzeczywistość?, które odbędzie się 28.11.2014 r. o godz. 14.00 w sali przy ul. 3 Maja 1/1 w Bielsku-Białej.

Temat poprowadzi płk. Stefan WALA. W załączeniu konspekt Autora.
 
 
Zachęcamy do prezentacji własnych przemyśleń i refleksji.

Serdecznie zapraszamy!
 

 

ZAPROSZENIE
do udziału w spotkaniu członków i sympatyków Towarzystwa Kultury Świeckiej w Bielsku-Białej n/t  Etyka w polskich szkołach.

Rada Podbeskidzkiego Oddziału Towarzystwa Kultury Świeckiej w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu członków i sympatyków etykiem. Przedmiotem spotkania będzie  m.in. n/t Etyka w polskich szkołach, które odbędzie się 27.06.2014 r. godz.14.00 w sali  przy ul. 3 Maja 1/1 w Bielsku ? Białej.

Temat  poprowadzi dr Jacek Proszyk ? filozof, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie.  Człowiek  / jak sam pisze  o sobie /  otwarty  na  ludzi  o różnych  poglądach  religijnych i  różnych  korzeniach etnicznych. Zainteresowania  naukowe  dr  Jacka Proszyka skupiają się  m.in. wokół historii i religii Żydów, protestantów i religii wschodu oraz historii  i kultury regionu. Członek Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego w Bielsku ? Białej, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Polsce, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich w Krakowie i Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji, Oddział w Krakowie.

Dorobek naukowy dr Jacka Proszyka obejmuje publikacje książkowe:
* ?Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej? ? wyd. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002,
*  ?Salomon Joahim  Halberstam?- wyd.  Elzewir, Bielsko-Biała 2009,
*  ?Życie według wartości. Żydowscy liberałowie, ortodoksi i syjoniści w Bielsku - Białej, wyd. Haskala,  Jaworze 2012.
 
Jest autorem licznych artykułów publikowanych m.in. w:
* ?Rodziny żydowskie ze Skoczowa i  okolicy?  w ?Cieniu skoczowskiej  synagogi?  red. dr  Janusz Spyra, wyd.  Komitet  Organizacyjny 100  rocznicy  powstania  Żydowskiej Gminy Wyznaniowej  w Skoczowie, Skoczów, 1994, str.93 - 115,
* ?Skoczowskie rody: Spitzerowie? w : Kalendarz Skoczowski 1994, wyd. Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie, Skoczów1994, str. 72 -73.
* ?Rodziny żydowskie  ze Skoczowa i  okolicy? w: ? Materiały z  seminarium  poświęconego  tematyce żydowskiej ? wyd. LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej , 1998
* ?Skoczowskie rody: Lindnerowie i  Schanzerowie? w : Kalendarz Skoczowski? 1999, wyd. Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie, Skoczów 1998
* ?Cmentarz żydowski w Wilamowicach koło Skoczowa ?  w:  Kalendarz Skoczowski 2000, wyd. Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie, Skoczów 1999
* ?Monety ze skoczowskiej mennicy z XVI ?XVII w.? w: Kalendarz Skoczowski 2002, wyd. j.w. Skoczów 2001
* ?Powstanie Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu i zarys jej historii do 1939 roku? w: 80 lat  Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu,  Międzyświeć  2002
* ?Dzieje społeczności żydowskiej w polskiej części dzisiejszego Euroregionu Beskidy? w: Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy, Bie4lsko-Biała 2005,wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, str.59 ? 64 ISBN 83-60430-15-2
* ?Kościół  zielonoświątkowy w Ustroniu ? historia i współczesność? w ?Kalendarz Ustroński?, Ustroń 2005, str.71 -75, ISSN 1506-848X
* ?Społeczeństwo, Bielsko w niepodległej Polsce 1918 ? 1939? w: Bielsko-Biała , Monografia Miasta, red. Idzi Panic, Ryszard Kaczmarek, tom IV, Bielsko-Biała w latach 1918- 2009, Bielsko-Biała 2010,  s.77-89. ISBN 978-83-60136-46-1
* ?O przyjaźni Witkacego z Kazimierą  i Stanisławem Alberti w:Witkacy: bliski czy daleki? Materiały z  międzynarodowej  konferencji z okazji  70. Rocznicy  śmierci  Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, red. prof. Janusz Degler / w druku /.

 
Jego prace badawcze wykorzystane zostały również w wielu publikacjach innych autorów.

Dr Jacek Proszyk od 2007 r. w  prowadzi w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej parateatralne spotkania związane  z historią Bielska-Białej. Cykl został nominowany do nagrody Ikar 2010.


Za zasługi w ratowaniu zabytków  w 1998 r. odznaczony został odznaką ? Za zasługi dla województwa bielskiego?.


? więcej: www.proszyk1293.republika.pl/jacek.html


Serdecznie zapraszamy!


INFORMACJA
z  przebiegu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczo ? Wyborczego Podbeskidzkiego  Oddziału  TKŚ im. T. Kotarbińskiego w Bielsku- Białej

28 lutego 2014 r. członkowie  Podbeskidzkiego  Oddziału  TKŚ  w Bielsku?Białej na Zwyczajnym Walnym  Zgromadzeniu  Sprawozdawczo ? Wyborczym dokonali oceny działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji 2012 ? luty 2014 r. i  wypracowali Program Działania na nową kadencję 2014 ? luty 2016 r. Wybrano również  nowych  władze ?Radę Podbeskidzia i Komisję Rewizyjną, a także delegatów na XII Krajowy Zjazd TKŚ.

Pozytywnie oceniono organizowanie systematycznych  spotkań  członków  i  sympatyków Towarzystwa połączonych z prelekcjami na tematy odpowiadające zainteresowaniom członków. Podkreślano, że tworzą one dobrą płaszczyznę do nieskrępowanej wymiany poglądów na tematy związane zarówno z prelekcją, jak również z  sytuacją społeczno ? polityczną  w  kraju  i  w  regionie, sytuacją  międzynarodową,  a  także z  ruchem laickim.

Dużym zainteresowaniem w kończącej się kadencji cieszyły się m.in.  następujące  tematy:
- Polska polityka zagraniczna ? od zmiany ustroju w 1989 r. na podstawie  m.in. książki  Bolesława Łagowskiego? Symbole pożarły rzeczywistość?,
- Ateizm w Polsce,
- Ponura prawda o Piłsudskim na podstawie m.in. książki Henryka  Pająka,
- Romantycy kontra realiści ? Polska krwawiąca 1944 ? 1948 w oparciu m.in. o książkę Jacka Owczarskiego pod tym samym tytułem,
- Życie i twórczość Róży Luksemburg.
- Szerokie spectrum tematyczne z silnym akcentem sytuacji społeczno - politycznej w kraju miało spotkanie z wiceprezesem Rady Krajowej TKŚ i Redaktorem Naczelnym dwumiesięcznika ?RES HUMANA? dr Zdzisławem Słowikiem.

Kontynuowano rozpoczęty w 2010 r. cykl p.n. ?Poznajemy zainteresowania naszych członków polegający  na opracowaniu i zaprezentowaniu wybranego przez siebie tematu. W ramach tego cyklu pogłębiono tematykę eutanazji i wzbogacono wiedzę  na temat tolerancji.
Realizując wniosek zgłoszony na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym utworzono ?Bibliotekę Mobilną? w ramach której udostępniane są członkom i sympatykom wartościowe, często archiwalne  książki i wydawnictwa ze zbiorów własnych członków o tematyce mieszczącej się w zakresie statutowej działalności Towarzystwa. 

Kontynuowano dobrze układającą się współpracę z Radą Miejską SLD i  Kołem nr 1 Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego, przejawiającą się m.in. wzajemną aktywnością  w sferze oświatowej oraz w obchodach wyzwolenia Miasta, a także świąt i rocznic państwowych. 

Doskonalenia wymaga nawiązana współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa  Polskiego, której  celem jest m.in. zainteresowanie  nauczycieli, a poprzez nich  również  uczniów  szkół  średnich i policealnych  działalnością  Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ.
Nadal nie satysfakcjonuje bowiem pozyskiwanie do naszego Towarzystwa w charakterze członków i sympatyków ludzi młodych: inteligencji pracującej, studentów i uczniów szkół średnich i policealnych, a także nauczycieli szkół średnich i akademickich.

Podjęto działania na rzecz nawiązania współpracy z działającym w Bielsku-Białej Klubem Filozoficznym. Opracowano ?oświadczenie ostatniej woli? dla osób niepraktykujących, lub  niewierzących, preferujących  świecki  ceremoniał  uroczystości  pogrzebowych  oraz ulotkę  informacyjną  o działalności  Oddziału TKŚ.

Podejmowano również działania integrujące członków i sympatyków naszego Towarzystwa ? w postaci wspólnego wyjazdu do Ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach oraz wspólnej majówki na campingu ?pod Dębowcem?.

W wielowątkowej dyskusji koncentrowano się na potrzebie zintensyfikowania działań  w środowisku młodzieży oraz nauczycieli, zacieśnienia współpracy ze ZNP, zorganizowania spotkania Rady Podbeskidzia  z działaczami ?Twój Ruch?, w celu nawiązania ew. współpracy na niwie oświatowej i zajmowania wspólnego stanowiska wobec przejawów naruszania idei neutralności światopoglądowej Państwa. Dyskutanci z uznaniem podkreślali duże zaangażowanie i konsekwencję w działaniu członków Rady Podbeskidzia, a także  umiejętność integrowania członków i sympatyków wokół statutowych zadań TKŚ.

Walne  Zgromadzenie  przyjęło  sprawozdanie  Rady  z  działalności
Podbeskidzkiego  Oddziału  TKŚ  w  Bielsku-Białej  za  okres 2012 - luty  2014r. i  w oparciu o sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  przeprowadzonej  kontroli  działalności  merytorycznej  i  finansowej   Oddziału TKŚ  za  powyższy  okres  udzieliło  absolutorium ustępującej  Radzie.
Przyjęło również  Program Działania na nową kadencję  2014 ? luty 2016 r., zawierający m.in. zadania  dotyczące udziału  członków  w  inicjatywach  społecznych  i  obywatelskich  służących  obronie  praw  człowieka:  prawa do wyboru  przekonań , w tym przekonań  światopoglądowych, do życia w  warunkach  wolności  i  sprawiedliwości, szacunku  i  ludzkiej  godności, a także współpracy z organizacjami i środowiskami o podobnych celach statutowych.  Zadania  dotyczą  również  zajmowania  krytycznego  stanowiska  wobec  przejawów  naruszania  idei neutralności  światopoglądowej  Państwa i  ograniczania  pluralizmu  religijno ? światopoglądowego,  przybliżania  społeczeństwu  postaci Patrona TKŚ oraz  wartości humanistycznych,  racjonalistycznych  i  świeckich,  promowania  sztandaru TKŚ  i  działalności  Podbeskidzkiego  Oddziału TKŚ , a  także  kontynuowania działań  na  rzecz  rozwoju  liczebnego Towarzystwa  oraz  pozyskiwania   sympatyków , szczególnie spośród nauczycieli szkół  średnich  i  akademickich , uczniów  i  studentów.
Przyjęto także plan spotkań członków i sympatyków Towarzystwa na 2014 r., zawierający tematykę prelekcji oraz odrębny plan pracy Rady Podbeskidzia.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym dokonało  wyboru  nowej  Rady. Jej  prezesem  została wybrana  ponownie Anna  Czapla, wiceprezesem Barbara  Talik  - Góral,  skarbnikiem Halina  Tobijańska  i  sekretarzem Ewa Rajewska. W skład  Rady wybrano również ponownie  Kazimierza  Kalisza.  Przewodniczącą  3 osobowej  Komisji  Rewizyjnej  została wybrana również  ponownie  Bronisława  Mierzejewska.
W głosowaniu jawnym wybrano także 2 delegatów na XII Krajowy Zjazd Towarzystwa: Annę Czaplę i Barbarę Talik Góral.


 

Rada Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ im. Tadeusza Kotarbińskiego w Bielsku- Białej serdecznie zaprasza członków i sympatyków na spotkanie 29. 11.2013 r. o godz.14.00 w sali przy ul.1-Maja 1.
Zgodnie z planem działalności na 2013 r. prelekcję  ?ROMANTYCY KONTRA REALIŚCI ? Polska Krwawiąca 1944 -1948? m.in. na podstawie książki Jacka Owczarskiego pod tym samym tytułem poprowadzi mgr Czesław Buczkowski wg poniższych tez:
I.  Wprowadzenie  historyczno ? pojęciowe,
II.  Rok 1944 ? Akcje AK ?Burza?: Lwów, Wołyń, Wilno,
III.  Finał Akcji ?Burza? - Powstanie  Warszawskie:  VIII-X 1944,
- Przedpowstańcze nadzieje, wyobrażenia, buta?
- Walki powstańcze 1944 ? rzeczywistość,
- Sytuacja po klęsce powstania,
- Wstępne podsumowanie
IV. Zagrożenie III wojną  światową
-  Konkluzje końcowe
Bibliografia:
- Jacek Owczarski: ?Romantycy kontra realiści Polska krwawiąca 1944-1948?, Wyd.: Towarzystwo Wydawnicze i Literackie Sp. z o.o., Warszawa 2011,
- art. Andrzeja Dryszela ?Zapomniane ofiary?, tyg. ?Przegląd? nr 40 z 10.10.2010 r.                               
- art. Krzysztofa Wasilewskiego, pt.: ?Zakłamana historia Powstania?, tyg. ?Przegląd? nr 31 z 29.07-4.08. 2013, str. 12-17           

Zachęcamy do dyskusji związanej zarówno z tematyką prelekcji, jak również  z bieżącą sytuacją społeczno-polityczną w świecie,  kraju  i regionie.


 

Po przerwie  wakacyjnej  Podbeskidzki Oddział Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego  w Bielsku ? Białej  wznawia  działalność.  Zgodnie  z  planem  pracy  na  rok 2013 najbliższe spotkanie  członków  i  sympatyków  Towarzystwa  odbędzie  się  27.09.br o godz. 14.oo  w  sali przy  ul. 3- Maja 1. Prelekcję na temat ?Życie i twórczość Róży  Luksemburg? zaprezentuje mgr Halina Tobijańska.  Oprócz dyskusji  związanej  z  tematem prelekcji przewidujemy ? zgodnie z tradycją - dyskusję  dotyczącą bieżących zagadnień  społeczno?politycznych i  gospodarczych w kraju i regionie. Do udziału w  spotkaniu  serdecznie  zapraszamy Sympatyków Towarzystwa.


 

Tezy do prelekcji z cyklu - Poznajemy zainteresowania naszych członków - temat: TOLERANCJA.
 
1. Definicja  tolerancji.
2. Historyczny rozwój pojęcia.
3. Tolerancja w historii.
4. Tolerancja a religie.
5. Tolerancja a władza i polityka.
6. Czy i komu potrzebna jest tolerancja - w tym organizacje i ruchy działające na rzecz tolerancji i praw człowieka.
7. Współczesny świat jest nietolerancyjny - przykłady z badań socjologicznych na świecie.
8. ? a jak na tym tle wypada Polska!
9. Podsumowanie ? współczesna definicja ?człowieka tolerancyjnego", ile jest GO w każdym z nas?
 

Spotkanie członków i sympatyków Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ w Bielsku-Białej odbędzie się 21 czerwca br /piątek / o godz 14.00 w tradycyjnym miejscu.


 

INFORMACJA
Z WALNEGO  ZWYCZAJNEGO  ZGROMADZENIA  SPRAWOZDAWCZEGO  PODBESKIDZKIEGO
ODDZIAŁU TKŚ im. T.KOTARBIŃSKIEGO  W  BIELSKU?BIAŁEJ

 

Na półmetku kadencji Walne Zgromadzenie Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ w Bielsku-Białej oceniło realizację przyjętego przed rokiem Programu Działania na lata 2012 ? luty 2014 oraz plan pracy na 2013r.

Zdaje egzamin stosowana od kilku lat  zasada organizowania spotkań członków i sympatyków naszego Towarzystwa połączonych z prelekcjami o tematyce związanej z zagadnieniami religii chrześcijańskiej i ruchem laickim, a także z sytuacją społeczno-polityczną w kraju i w regionie.

Spotkania te tworzą dobrą płaszczyznę do nieskrępowanej dyskusji  na powyższe  tematy. Warto zaznaczyć, że planowana tematyka  prelekcji na poszczególne lata jest proponowana przez członków i aprobowana przez Walne Zgromadzenie.

Szczególnym  zainteresowaniem  cieszyło  się  spotkanie  z  Wiceprezesem  Rady  Krajowej  TKŚ  i Redaktorem Naczelnym ?Res Humany? dr Zdzisławem Słowikiem oraz prelekcje na temat polskiej polityki zagranicznej  od zmiany ustroju w 1989r.na podstawie książki Bolesława Łagowskiego pt. Symbole pożarły rzeczywistość?, ateizmu w Polsce, oraz eutanazji.

Od 3 lat kontynuujemy z dobrym skutkiem cykl prelekcji pod hasłem: ?Poznajemy zainteresowania naszych członków?, polegający na zaproponowaniu i opracowaniu przez członka naszego Oddziału  prelekcji  na wybrany temat. W naszych spotkaniach uczestniczą sympatycy TKŚ, chociaż na pewno w liczbach nieadekwatnych do ich faktycznego stanu.

Stosownie do postanowień zawartych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w  2012r. Rada Podbeskidzia dokonała analizy wszystkich zgłoszonych wniosków i propozycji. Ich pokłosiem jest m.in. utworzona przed rokiem ?Biblioteka mobilna?, polegająca na udostępnianiu  godnych polecenia książek i wydawnictw  o tematyce mieszczącej się w zakresie statutowej działalności naszego Towarzystwa, stanowiących własność naszych członków.

Sporządzane wykazy pozycji wydawniczych przeznaczonych do udostępnienia przez ich właścicieli,   umożliwiają ich wypożyczanie  i stanowią propagowanie czytelnictwa książek i i innych wydawnictw o interesującej naszych członków i sympatyków tematyce  , często niedostępnych w bibliotekach i czytelniach.

Kontynuowaliśmy dobrze układającą się współpracę z Radą Miejską oraz z Kołem nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, przejawiającą się wzajemną aktywnością członków w obchodach wyzwolenia Miasta, rocznic i Święta Pracy oraz w sferze oświatowej.

Stosownie do zapisów zawartych w planie pracy na 2012r.  ? kolejny już raz zorganizowaliśmy dla członków i sympatyków wycieczkę integracyjną ?Majówka?

W dyskusji uczestnicy Walnego Zgromadzenia starali się odpowiedzieć na zawarte w wystąpieniu Prezesa Oddziału pytania:
-  co można by zrobić, by mimo niesprzyjającej sytuacji makrospołecznej , pełnie i skuteczniej upowszechniać wartości humanistyczne, racjonalistyczne i świeckie?
-  w jaki sposób, jakimi metodami i formami pracy  pozyskiwać nowych członków i sympatyków do naszego Oddziału, zwłaszcza spośród młodej inteligencji oraz młodzieży szkolnej i akademickiej?
-  jakie zadania ująć w planie pracy na bieżący rok, by nie tylko były możliwe do realizacji, ale także angażowały większość  członków, a tym samym przynosiły ? jeśli nie wszystkim to przynajmniej większości z nas więcej satysfakcji ze współuczestnictwa w jego realizacji?


 

TEMATYKA ZEBRAŃ PODBESKIDZKIEGO ODDZIAŁU TKŚ na 2013 rok

  • 26.04. / piątek / godz. 14.00 ? siedziba SLD ? j.w.

1.?PONURA  PRAWDA  O  PIŁSUDSKIM? - prelekcja mgr Czesława  Buczkowskiego.
2. Dyskusja związana  z  prelekcją  i bieżącymi zagadnieniami społeczno-gospodarczymi w kraju i w regionie.
3. Sprawy organizacyjne.

  • 17. 05. / piątek / godz 14.00 ?  ?MAJÓWKA ? ? IMPREZA  INTEGRACYJNA  / miejsce  do  uzgodnienia /
  • 21. 06. / piątek / godz.14.00 ? siedziba SLD

1. Prelekcja  z cyklu ?Prezentujemy  zainteresowania  naszych członków - ?TOLERANCJA? - prelekcja  mgr Barbary Talik-Góral.
2. Dyskusja związana  z  prelekcją  i bieżącymi zagadnieniami społeczno-gospodarczymi w kraju i w regionie.
3. Sprawy organizacyjne.

  • 27.09. / piątek / godz. 14.00 ? siedziba SLD

1. ?ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ RÓŻY LUKSEMBURG?? prelekcja mgr Haliny Tobijańskiej.
2. Dyskusja związana z prelekcją i bieżącymi zagadnieniami społeczno-gospodarczymi.
3. Sprawy  organizacyjne.

  • 29.11. / piątek / godz. 14.00 - siedziba SLD
1. ?ROMANTYCY  KONTRA  REALIŚCI ? POLSKA  KRWAWIĄCA  1944 -1948? na podstawie książki Jacka Owczarskiego pod tym samym tytułem. Prelekcja  mgr Czesława Buczkowskiego.
2. Dyskusja związana z prelekcją i bieżącymi zagadnieniami społeczno-gospodarczymi.
3. Sprawy organizacyjne.

 
K O N S P E K T

Prelekcji  na  zebranie  Podbeskidzkiego  Oddziału  Towarzystwa  Kultury Świeckiej w  Bielsku-Białej dnia 26.04.2013r. - temat: PONURA PRAWDA O PIŁSUDSKIM . Prelegent: Czesław Buczkowski        
Motto: ?Straszliwa jest potęga mitu. Prawda jest bezradna wobec ? jego królewskiej mości  ? mitu? - Waldemar Łysiak;
 
W trakcie prelekcji ? próba odpowiedzi na:

I. Pytania postawione przez  Autora książki[01]; CO TO ZA WÓDZ, który:
1. wyrusza na Kijów, aby kosztem 200 tysięcy poległych Polaków realizować teutońską politykę okrążania Polski od wschodu?
2. na trzy decydujące dni bitwy warszawskiej zrzeka się funkcji Naczelnego Wodza oraz Naczelnika Państwa i ucieka do swej konkubiny za Częstochowę?
3.  w maju 1926 roku wywołuje wojnę polsko - polską i polski żołnierz musi strzelać do polskiego żołnierza, aby ON stał się dyktatorem narodu?
4. morduje najlepszych generałów, bo wiedzą o nim za dużo, innych rozpędza lub więzi i poniża, bo są mądrzejsi i nieposłuszni?
5. Co to za historycy, co za "polska" historiografia, która przez 70 lat nie stawia tych pytań, okłamując Polaków legendą o nim ? ?BUDOWNICZYM POLSKI ODRODZONEJ??

II. Pytania Autora  wywiadu z historykiem Dawidem Jakubowskim [02] 
1. W dniach 12-14 maja 1926 r. - ?Zamach majowy? (około 1.000 rannych, zginęło 379 osób, w tym 164 cywilów).  Dlaczego Piłsudski nie jest oceniany jako dyktator tylko największy mąż stanu?
2. Jak to możliwe, że ofiary ?Zamachu majowego? są zapomniane, nie mają pomników jak polegli w grudniu 1970 roku. Są w czymś gorsi?                                          
3. Zamach był początkiem autorytarnych rządów Piłsudskiego, ich następstwem były obóz w Berezie, proces brzeski, zabici robotnicy, brutalizacja życia. Po upadku PRL-u mit o Piłsudskim jest ciągle zafałszowany, dlaczego?                                                   
4. Jak to w końcu jest z Piłsudskim? Polacy akceptują dyktaturę, pod warunkiem, że jest się "wskrzesicielem  niepodległej"?

III. Pytania prelegenta:
6. Co to za przywódca Polski, który jawnie gardził Polakami i wypierał się polskości, działał na szkodę swego kraju - nie wspierał Powstania Śląskiego, obrony Lwowa, ?spiskował? z Hitlerem, odrzucał proponowaną współpracę i pomoc militarną Francji?         
7. Co to za wódz, który w dobie rewolucyjnego postępu militarnego nie doceniał roli lotnictwa bojowego(nigdy nie wsiadł do samolotu) i wojsk pancernych, trzymając w ?łasce?  kawalerię; było to przyczyną słabości militarnej polskiej armii 1 września 1939 r.?
8. Dlaczego Dawid Jakubowski, zajmujący się różnymi aspektami dziejów polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, nazwał Piłsudskiego ?Lewicowym imperialistą??

 
Czesław Buczkowski

[01] - Henryk Pająk ? "PONURA  PRAWDA  O  PIŁSUDSKIM", Wydanie drugie  poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo "Retro", Lublin 2005.
[02] ?PIŁSUDSKI-LEWICOWY IMPERIALISTA? (tytuł wywiadu Przemysława Prekiela z Dawidem Jakubowskim, źródło:
http://www.lewica.pl/index.php?id=21646&tytul=Dawid-Jakubowski:-Pi%B3sudski---lewicowy-imperialista )
 

 

Towarzystwo Kultury Świeckiej na Podbeskidziu
 
4 lutego 2012 r. członkowie Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ w Bielsku?Białej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym dokonali oceny działalności za okres luty  2010 ? luty 2012, przyjęli program działania na nową kadencję 2012 ? 2014 i dokonali wyboru nowych władz. Pozytywnie oceniono sprawdzoną zasadę łączenia systematycznie organizowanych spotkań członków i sympatyków Towarzystwa z prowadzeniem prelekcji związanych z wybranymi zagadnieniami religii chrześcijańskiej i ruchem laickim, a także sytuacją społeczno-polityczną w kraju i w regionie, połączoną z wymianą poglądów na powyższe tematy.
 
Zdaje egzamin zainaugurowany w 2010 r. cykl ?Poznajemy zainteresowania naszych członków?, polegający na zaprezentowaniu tematu szczególnie bliskiego członkowi Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ i równocześnie prelegentowi. W ramach tego cyklu zaprezentowano refleksje związane z wizytą papieża Benedykta XVI w Hiszpanii oraz tematykę kresów wschodnich obejmującą uwarunkowania historyczne i aktualną sytuację. Kontynuowano dobrze układającą się współpracę z Radą Miejską SLD, w siedzibie której realizowano większość spotkań oraz z Kołem nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, podejmując wspólne działania związane z organizowaniem uroczystości rocznicowych wyzwolenia Miasta, spotkań w Domu Żołnierza oraz pogrzebów świeckich.
 
Doskonalenia wymaga nawiązana w 2011 r. współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa  Polskiego, której celem jest m.in. zainteresowanie nauczycieli, a poprzez nich również uczniów szkół średnich działalnością Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ, a także pozyskiwanie w przyszłości sympatyków i członków Towarzystwa.
 
Opracowano?oświadczenie ostatniej woli? dla osób niepraktykujących, lub niewierzących, preferujących świecki ceremoniał uroczystości pogrzebowych oraz ulotkę informacyjną o działalności Oddziału TKŚ, zawierającą również niezbędne dane kontaktowe, kolportowaną przez członków w miejscach publicznych Miasta.
 
Nie udało się ? niestety ? zrealizować zamierzeń dotyczących rozwoju liczebnego członków TKŚ, zwłaszcza spośród nauczycieli szkół średnich i akademickich, młodej inteligencji pracującej i studentów oraz upowszechniania celów TKŚ i działalności Podbeskidzkiego Oddziału w lokalnych mediach. Wynikało to m.in. z braku zainteresowania redakcji problematyką laicką, uznawaną jako niepopularną i trudną.
 
Interesującym wątkiem dyskusji była propozycja zorganizowania w oparciu o własne, często bardzo wartościowe zbiory biblioteczne członków TKŚ biblioteki mobilnej, polegającej na wypożyczaniu książek i archiwalnych czasopism takich jak: ?Fakty i Mity?, ?Bez Dogmatu?, ?Przegląd?, ?NIE?, ?Le Monte Diplomatic? bezpośrednio od ich właścicieli na podstawie opracowanego regulaminu i wykazów tych zbiorów znajdujących się w pomieszczeniach, z których korzysta TKŚ.
 
Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady z działalności Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ w Bielsku-Białej za okres luty 2010 - luty 2012 r. i w oparciu o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Oddziału TKŚ za powyższy okres udzieliło absolutorium ustępującej Radzie. Przyjęło również Program Działania na okres kadencji 2012 ? luty 2014 r., zawierający m.in. postanowienia dotyczące udziału członków w inicjatywach społecznych i obywatelskich służących obronie praw człowieka: prawa do wyboru przekonań, w tym przekonań światopoglądowych, do życia w warunkach wolności i sprawiedliwości, szacunku i ludzkiej godności. Postanowienia dotyczą również zajmowania krytycznego stanowiska wobec przejawów naruszania idei neutralności światopoglądowej Państwa i ograniczania pluralizmu religijno ? światopoglądowego, przybliżania społeczeństwu postaci Patrona TKŚ oraz wartości humanistycznych, racjonalistycznych i świeckich, promowania sztandaru TKŚ i działalności Podbeskidzkiego Oddziału TKŚ, a także kontynuowania działań na rzecz rozwoju liczebnego Towarzystwa oraz pozyskiwania sympatyków, szczególnie spośród nauczycieli szkół średnich i akademickich , uczniów i studentów.
 
Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowej Rady : Jej prezesem została wybrana ponownie Anna Czapla, wiceprezesem Barbara Talik - Góral, sekretarzem Elżbieta Rajewska, skarbnikiem Halina Tobijańska. W skład Rady wybrano również Kazimierza Kalisza. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Bronisławę Mierzejewską.