STATUT
Towarzystwa Kultury Świeckiej
imienia Tadeusza Kotarbińskiego
Warszawa 2007 rokROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1.1. Towarzystwo Kultury Świeckiej imienia Tadeusza Kotarbińskiego, zwane dalej "Towarzystwem", jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo zrzesza ludzi o różnych poglądach politycznych czy społecznych zespolonych wspólnotą wartości humanistycznych, racjonalistycznych i świeckich.
§ 2.1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
§ 3. Towarzystwo ma prawo powoływania zróżnicowanych co do nazw i struktur ogniw działania określonych w dalszych postanowieniach statutu.
§ 4. Towarzystwo ma prawo posiadać sztandar, używać pieczęci i odznak organizacyjnych oraz nadawać odznaczenia organizacyjne (medale, dyplomy) ustanowione decyzjami naczelnych organów statutowych Towarzystwa.
§ 5. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§ 6.1. Towarzystwo może wejść w związek z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach, tworząc federacje stowarzyszeń.
2. Decyzję o przystąpieniu Towarzystwa do federacji podejmuje Rada Krajowa.
 
 
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Towarzystwa
 
 
§ 7. Celem Towarzystwa jest:
1) aktywny udział w kształtowaniu kultury narodowej, zwłaszcza jej wartości humanistycznych, racjonalistycznych i świeckich;
2) rozwijanie doradztwa społecznego obejmującego problemy celu i sensu życia, zagadnienia moralne i światopoglądowe współczesnego człowieka rozumiane z punktu widzenia humanizmu świeckiego;
3) kształtowanie kultury światopoglądowej społeczeństwa poprzez krzewienie idei tolerancji i wolności sumienia oraz obronę osób dyskryminowanych bądź prześladowanych z powodu przekonań światopoglądowych;
4) działanie dostępnymi ruchowi społecznemu metodami na rzecz umacniania i obrony świeckiego i demokratycznego charakteru państwa oraz jego instytucji.
§ 8. Cele zawarte w § 7 Towarzystwo realizuje przez:
1) organizowanie i prowadzenie odczytów, sympozjów, konferencji, klubów dyskusyjnych, poradnictwa zespołowego i indywidualnego;
2) wydawanie czasopism i publikacji oraz inspirowanie i popieranie inicjatyw wydawniczych o tematyce związanej z realizacją celów Towarzystwa;
3) inicjowanie i popieranie badań naukowych o tematyce związanej z działalnością Towarzystwa;
4) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, placówkami naukowymi, kulturalno-oświatowymi - zarówno krajowymi jak i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi realizacją celów Towarzystwa;
5) rozwijanie innych form działalności społecznej, wynikających z celów Towarzystwa.
 
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
 
 
§ 9. Towarzystwo zrzesza członków:
1 - rzeczywistych,
2 - wspierających,
3 - honorowych.
§ 10.1. Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być obywatel polski, który ukończył l8 lat i pragnie aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa, realizując postanowienia statutu i uchwały władz Towarzystwa; propagować cele Towarzystwa i wspierać je finansowo: dbać o dobre imię Towarzystwa.
2. Status członka rzeczywistego uzyskuje się poprzez złożenie deklaracji o chęci przystąpienia do Towarzystwa, złożonej w ogniwie Towarzystwa najbliższym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie na członka Towarzystwa oraz po zaakceptowaniu deklaracji o przystąpieniu przez zarząd ogniwa Towarzystwa.
3. Członek rzeczywisty Towarzystwa ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa oraz uczestniczyć we wszystkich formach pracy Towarzystwa.
4. Tekst deklaracji członkowskiej i sposób ich przechowywania ustala Rada Krajowa Towarzystwa.
§ 11.1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność Towarzystwa i sponsorująca jego działalność.
2. Członkostwo wspierające nadaje się uchwałą Prezydium Rady Krajowej na podstawie wniosku podmiotu ubiegającego się o członkostwo wspierające.
3. Przedstawiciel członka wspierającego może uczestniczyć we wszystkich formach działalności Towarzystwa.
§ 12.1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Towarzystwa; posiada on także wszystkie prawa członka rzeczywistego.
2. Godność członka honorowego nadaje Rada Krajowa na wniosek właściwego ogniwa działania Towarzystwa.
§ 13.1. Członek Towarzystwa, na miarę swych możliwości, wspiera finansowo Towarzystwo.
2. Wsparcie to może się także wyrażać w postaci systematycznej prenumeraty czasopism Towarzystwa.
§ 14. Młodzież od lat 16 może brać udział w realizacji programu Towarzystwa w ramach i formach, które określą władze Towarzystwa.
§ 15.1. Przynależność do Towarzystwu ustaje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia,
2) skreślenia z listy członków przez rade ogniwa z powodu naruszania celów działania Towarzystwa określonych w niniejszym statucie,
3) śmierci członka,
4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Towarzystwa,
2. Od uchwały o skreśleniu członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Rady Krajowej Towarzystwa.
 
ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna i zasady działania Towarzystwa
 
 
§ 16. Strukturę organizacyjną Towarzystwa tworzą różne jej formy: rady terytorialne i środowiskowe, kluby, zespoły działania i koła, zwane dalej ?ogniwami?. Wybór jednej z form zależy do decyzji członków wyrażonej w odpowiedniej uchwale.
§ 17. O fakcie powołania ogniwa działania Towarzystwa jej nazwie, siedzibie i władzach należy niezwłocznie powiadomić Radę Krajową Towarzystwa i wspólnie z nią określić terytorialny obszar jej działania.
§ 18.1. Do powołania każdego z ogniw Towarzystwa, o których mowa w § 16, niezbędna jest wola co najmniej 5 osób, które deklarują chęć jej powołania wyrażony w stosownej uchwale, do której dołącza się deklaracje o przystąpieniu do Towarzystwa.
2. O powołaniu nowego ogniwa Towarzystwa decyduje Prezydium Rady Krajowej w trybie stosownej uchwały.
3. Powołane ogniwo Towarzystwa wybiera radę ogniwa, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz komisję rewizyjną.
§ 19.1. Wspólnym znakiem tożsamości i czynnikiem integrującym wszystkie ogniwa Towarzystwa jest osoba Patrona Towarzystwa - Tadeusza Kotarbińskiego.
2. Funkcje określone w p. l niniejszego paragrafu może pełnić także osoba Honorowego Prezesa Towarzystwa wybieranego przez Zjazd Krajowy.
§ 20.1. Strukturą integrującą, inspirującą oraz pełniącą stosowny nadzór nad działalnością wszystkich ogniw Towarzystwa w kraju jest Rada Krajowa Towarzystwa i jej organy.
2. Radę Krajowa wybiera Zjazd Krajowy, w której zapewnia się obligatoryjnie obecność przedstawicieli ogniw (delegatów) Towarzystwa z całego kraju.
§ 21. W przypadku, gdy na terenie jednego województwa czy powiatu jego siedziby lub na jego terytorium powstaną co najmniej trzy ogniwa działania Towarzystwa, można tworzyć wspólną dla nich reprezentację terytorialną.
§ 22. Wszystkie ogniwa działania Towarzystwa, istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego statutu, mogą zachować swoje dotychczasowe nazwy.
§ 23. Działalność wszystkich struktur i ogniw Towarzystwa powinna być dokumentowana w sposób, który określi rada każdego ogniwa. Dokumentacja taka powinna być dostępna Radzie Krajowej oraz wszystkim zainteresowanym osobom lub instytucjom.
§ 24.1. Wszystkie uchwały, z wyjątkiem dotyczących uchwalania zmian Statutu lub rozwiązania Towarzystwa, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów lub członków ogniwa.
2. W przypadku braku quorum określonym w § 24.l. ustala się drugi termin posiedzenia, którego uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów lub członków.
§ 25. Interpretację przepisów niniejszego statutu, wynikającą z potrzeby oceny i rozstrzygnięcia zdarzeń jednostkowych czy konkretnych sytuacji nie unormowanych w statucie, dokonuje Prezydium Rady Krajowej Towarzystwa po zasięgnięciu stosownej opinii prawnej.
 
 
ROZDZIAŁ V
Władze struktur działania Towarzystwa
 
 
§ 26.1. Władzami krajowymi Towarzystwa są:
- Zjazd Krajowy
- Rada Krajowa
- Główna Komisja Rewizyjna.
2. Władzami pozostałych ogniw Towarzystwa są:
- Walne Zgromadzenie ogniwa działania
- Rada ogniwa
- Komisja Rewizyjna.
§ 27.1. Kadencja władz krajowych Towarzystwa trwa cztery lata.
2. Kadencja władz ogniw działania Towarzystwa trwa dwa lata.
A. Zjazdy lub Walne Zgromadzenia
§ 28.1. Zjazdy Krajowe mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. zjazd zwyczajny jest zwoływany raz na cztery lata.
3. zjazd nadzwyczajny odbywa się na zadanie zwykłej większości ogniw działania wyrażone w formie stosownych wniosków oraz na wniosek Prezydium Rady Krajowej.
§ 29. Do kompetencji zjazdu Krajowego należy w szczególności:
- uchwalanie dokumentów programowych Towarzystwa oraz określanie kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji wiążących dla wszystkich ogniw Towarzystwa,
- dokonywanie zmian Statutu Towarzystwa,
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Krajowej w mijającej kadencji oraz wniosku o absolutorium przedstawionym przez Główną Komisją Rewizyjną,
- wybór prezesa Rady Krajowej oraz Rady Krajowej i Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 30. Delegatami na zjazd Krajowy są osoby wybrane przez poszczególne ogniwa Towarzystwa w liczbie określonej uchwałą Rady Krajowej, a czas trwania ich mandatu wynosi cztery lata.
§ 31.1. Walne zgromadzenia ogniwa mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogniwa działania Towarzystwa odbywa się raz na dwa lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogniwa odbywa się na żądanie zwykłej większości członków ogniwa.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
- rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania rady ogniwa w minionym okresie,
- określenie zadań ogniwa na kolejny okres działania ogniwa,
- wybór władz ogniwa.
5. O rezultatach obrad Walnego Zgromadzenia informowana jest Rada Krajowa Towarzystwa.
§ 32. Do kompetencji rady ogniwa należy:
- kierowanie działalnością ogniwa;
- podejmowanie zwykłą większością uchwał, rezolucji i oświadczeń;
- realizowanie uchwał władz krajowych oraz Walnego Zgromadzenia ogniwa;
- podejmowanie innych działań wynikających z celów Towarzystwa.
B. Rada Krajowa i Prezydium Rady Krajowej
§ 33.1. Radę Krajową wybiera Zjazd Krajowy w liczbie 30-40 członków.
2. Rada Krajowa zbiera się przynajmniej raz w roku.
§ 34. Do kompetencji Rady Krajowej należy w szczególności:
- kierowanie działalnością Towarzystwa zmierzające do realizacji uchwał Zjazdu Krajowego;
- koordynowanie działań wszystkich ogniw Towarzystwa, o których mowa w § 16 niniejszego Statutu;
- podejmowanie uchwał, rezolucji i oświadczeń związanych z aktualnymi wydarzeniami w kraju i na świecie;
- dokonywanie zmian w składzie Prezydium Rady Krajowej lub innych organów Rady Krajowej;
- powoływanie organów doradczo-konsultacyjnych.
§ 35.1. Bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Rady Krajowej, które wybiera Rada Krajowa spośród członków Rady Krajowej w liczbie 7-11 członków.
2. W skład Prezydium Rady Krajowej, oprócz prezesa Rady Krajowej wybieranego bezpośrednio przez Zjazd Krajowy, wchodzą; 1-2 wiceprezesów sekretarz oraz skarbnik Rady Krajowej.
3. Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej, którymi kieruje prezes Rady Krajowej, odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
C. Sposób reprezentowania Towarzystwa
§ 36.1. Do reprezentowania Towarzystwa w kontaktach z władzami państwowymi, samorządowymi lub organizacjami społecznymi na szczeblu krajowym są: prezes, wiceprezesi i sekretarz Rady Krajowej.
2. Reprezentantami ogniw na szczeblu lokalnym są: prezesi, wiceprezesi i sekretarze tych ogniw.
D. Komisje Rewizyjne
§ 37. Komisje Rewizyjne tworzą:
- Główna Komisja Rewizyjna w liczbie 3-5 osób,
- Komisje Rewizyjne pozostałych ogniw - według potrzeb i uznania tych ogniw i w liczbie członków przez nie ustaloną.
§ 38. Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji jest:
- ocena działalności Rady Krajowej i pozostałych ogniw Towarzystwa, zwłaszcza działalności finansowej i gospodarczej tych ogniw w okresach ustalonych przez komisje, ale nie rzadziej niż raz w roku;
- przedstawianie stosownych ocen w formie wniosków o absolutorium do rozpatrzenia przez Zjazd Krajowy lub Walne Zgromadzenie pozostałych ogniw działania Towarzystwa.
§ 39. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji; skład osobowy pozostałych komisji ustala Walne Zgromadzenie właściwych ogniw działania Towarzystwa.
§ 40. Członkowie wszystkich Komisji Rewizyjnych nie powinni pełnić równocześnie innych funkcji z wyboru we władzach Towarzystwa.
 
 
ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Towarzystwa

 
 
§ 41. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 42. Na fundusze Towarzystwa składają się;
1. Składki członkowskie,
2. Dotacje i darowizny,
3. Dochód z działalności statutowej.
§ 43. Działalność dochodową, przeznaczoną wyłącznie na cele statutowe, mają prawo prowadzić wszystkie ogniwa Towarzystwa.
§ 44. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób. Prawo do podpisywania tych dokumentów przysługuje: prezesowi, wiceprezesom, sekretarzowi i skarbnikowi Rady Krajowej.
§ 45. Ogniwa działania Towarzystwa, o których mowa w § 16 niniejszego statutu, mogą ubiegać się o uzyskanie osobowości prawnej za zgodą Rady Krajowej Towarzystwa.
 
 
ROZDZIAŁ VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa
 
§ 46.1. Uchwały Zjazdu Krajowego w sprawie projektu statutu i jego zmian oraz rozwiązania Towarzystwa są podejmowane większością 2-3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. W razie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd Krajowy powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.
§ 47. W razie rozwiązania ogniwa Towarzystwa, o których mowa w § 16. jego majątek przechodzi na własność Rady Krajowej Towarzystwa.

Niniejszy Statut Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2007 roku.