Kolekcję BIBLIOTEKI ,,RES HUMANA? powiększyła kolejna książka prof. Lecha OSTASZA
- DROGA FILOZOFICZNEGO MYŚLENIA.
 
Autor, profesor filozofii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (pozostałe publikacje), w swojej najnowszej pracy podejmuje śmiały trud osobistego rozumienia i ujmowania filozofii, trud ,,wprowadzenia do filozofii - jak zauważa - z jej dość zaawansowanym uprawianiem?. Książka podzielona jest na pięć części, z których pierwsza jest próbą odpowiedzi na pytania czym jest i po co filozofia?; część kolejna to wyjaśnienie natury zadawanych pytań oraz istota racjonalności i jej granic; także objaśnienie istoty prawdy i innych fundamentalnych kategorii filozoficznych - ontologii, epistemologii, filozofii nauki, życia i etyki, języka i myślenia; wreszcie część końcowa książki to refleksja nad przyszłością świata i człowieka zdefiniowana pytaniem: ,,Dokąd wiedzie droga??.

Wszystkich zainteresowanych ,,przyjaciół mądrości?, a twierdzimy, że są nimi nie tylko Czytelnicy naszego czasopisma, zachęcamy do lektury tej książki. Można ją będzie niebawem nabyć w salonach EMPiK w całym kraju, lub przekazując już teraz na adres i konto redakcji (nr 46 1160 2202 0000 0000 5515 5146) kwotę 20 złotych, w której mieści się koszt przesyłki książki drogą pocztową na wskazany adres.
 
Zapraszamy
Redakcja RES HUMANA
 
Spis treści:

Wstęp
Część pierwsza: Przecieranie drogi

I Wyjściowe nastawienie
II Inspiracja filozofowania
III Po co jest filozofia?
IV Czym jest myślenie?
V Paralelność początków filozofii i startu myślenia filozoficznego jednostki
Część druga: Klarowność i precyzyjność
I Stawianie pytań
    1. Natura pytań
    2. Rola pytań pozawerbalnych
II Badanie założeń i ideał zmierzania do bezzałożoności
III Racjonalność i jej granice
    1. Filary racjonalności
        a. Pryncypia
        b. Rozumowanie, wnioskowanie, dowodzenie, argumentowanie
        c. Definiowanie i klasyfikowanie
        d. Czy rozum jest skazany na paradoksy?
    2. Dyskurs, retoryka, dialog
    3. Ze względu na co? - rola kryteriów
IV Sens logiki
    1. Logika w ogóle i logika potoczna
    2. Logika formalna i jej ograniczenia
    3. Inne logiki?
    4. Logika dialektyczna
    5. Logika nieaktualistyczna
    6. Czy są trzy główne typy logiki?
    7. Logiki w luźnym sensie?
V Metody filozoficzne
    1. Metoda analizy pojęć i wypowiedzi
    2. Metoda fenomenologiczna
    3. Metoda sokratejska i dialektyczna
    4. Metoda hermeneutyczna
    5. Metoda sceptyczna?
    6. Metoda posybilistyczna
VI Co to jest prawda?
    1. Klasyczne określenie
    2. Szersze niż klasyczne określenie prawdy
        a. Założenia ontologiczne
        b. Poszerzone założenie prawdy
    3. Nośnik prawdy
    4. Podmiot, realizowanie prawdy i jej kryteria
    5. Stopniowalność prawdy. Prawda a fałsz
    6. Wartościowość prawdy
Część trzecia: Manowce
I Błędy i niedociągnięcia myślenia
II Fikcje i iluzje
III Ideologia
IV Potrzeba krytyki
Część czwarta: Rozdroże. Specjalizacja
I Ontologia i metafizyka
II Antropologia filozoficzna
III Epistemologia
    1. Organizowanie się poznawania
    2. Prezentacje, reprezentacje, proprezentacje
    3. Kategorie i zwykłe pojęcia
    4. Od epistemologii do antropologii i ontologii
IV Filozofia nauki
    1. Empiria jest najważniejsza
    2. Znamiona nauki
V Filozofia ludzkich wytworów - techniki, sztuki
VI Filozofia życia i etyka
VII Język, znaczenie, sens
VIII Kontekst i punkt widzenia
IX Czym jest myślenie? - ciąg dalszy
X Myślenie Zachodu a Wschodu
Część piąta: Dokąd wiedzie droga?
I Jak myśleć o wolności?
II Paradygmaty myślenia i ich zmiana
    1. Paradygmaty ontologiczno-metafizyczne
    2. Przezwyciężenie dualizmu
III Potrzeba światopogląd
Przypisy