Uchwała
XI Zjazdu Towarzystwa Kultury Świeckiej
obradującego w Krakowie dnia 20 X 2010 r.
 
 
Delegaci XI Zjazdu Towarzystwa Kultury Świeckiej w Krakowie – w oparciu o założenia statutowe, Uchwałę XI Zjazdu Krajowego TKŚ, a także referaty sprawozdawcze Rady Wojewódzkiej i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, o szeroką dyskusję w trakcie kampanii oraz podczas obrad zjazdowych, zgłaszane uwagi, wnioski i postulaty – przyjmują następujący program i kierunki działania:
 
I
 
– upowszechnianie zasad humanizmu i racjonalizmu świeckiego,
– prowadzenie dialogu społecznego i przeciwstawianie się nacjonalizmowi, rasizmowi, fanatyzmowi,
– walka z dyskryminacją i o tolerancję oraz równość wszystkich obywateli, w tym także kobiet i młodzieży,
– całkowitą neutralność światopoglądową i polityczną państwa i mediów publicznych, a także rozdział Kościoła katolickiego od państwa i przestrzeganie reguł świeckości życia społecznego,
– utworzenie frontu ideowego wespół z bratnimi organizacjami laickimi i środowiskowymi,
– propagowanie zasad Manifestu Humanistycznego 2000, zawierającego umowę społeczną opartą na sprawiedliwości, tolerancji, demokracji, prawie do wolności, równego traktowania, pracy i dobrobytu.
 
W szczególności należy kontynuować sprawdzone dotychczas formy działalności w różnych środowiskach społecznych, jak:
– działalność seminaryjna i odczytowo-dyskusyjna w ramach corocznych sesji popularno-naukowych oraz wieczorów dyskusyjnych,
– edycja własnego czasopisma „Forum Myśli Wolnej” oraz publikacji w serii Biblioteka Forum Myśli Wolnej, podejmując starania o przekształcenie kwartalnika FMW w dwumiesięcznik, a także
– uruchomić wespół z krakowską „Kuźnicą” Krakowski Klub Racjonalistów oraz wspierać powstawanie Kół Młodych TKŚ, skupiających m. in. uczniów starszych klas liceów i studentów szkół wyższych Krakowa,
– wspierać kierunki reformy oświaty zgodne z ideałami TKŚ,
– czynić starania o wprowadzenie etyki do szkół średnich, a w perspektywie propedeutyki filozofii i religioznawstwa oraz o uwolnienie szkół spod wpływów Kościoła katolickiego, np. w dziedzinie programów przedmiotów szkolnych, czyli tzw. podstaw programowych,
– kontrolować kształtowanie programów szkolnych – wystąpić z wnioskiem do Rady Krajowej, aby ta skierowała odpowiednie pisma,
– postulować uczelniom przygotowywanie nauczycieli – poprzez studia podyplomowe ze specjalizacją i z uprawnieniami pedagogicznymi oraz metodycznymi dla słuchaczy – do uczenia etyki, propedeutyki filozofii oraz religioznawstwa,
– starać się o zapewnienie wsparcia dyrektorów szkół, chcącym wprowadzać powyższe przedmioty do arkuszy organizacyjnych,
– proponować Kuratorowi Oświaty organizowanie konkursów przedmiotowych, o tematyce filozoficznej (w tym etycznej) i religioznawczej,
– wspierać badania naukowe i konferencje o danej tematyce, także te związane z problematyką działalności ruchu laickiego,
– organizować obchody rocznicowe patrona naszej organizacji, Towarzystwa Kultury Świeckiej, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, w 70 rocznicę jego śmierci,
– poszerzać bazę działalności organizacji na terenie Tarnowa i Nowego Sącza,
– rozwijać współpracę w ramach wspólnego frontu laickiego z organizacjami bliskimi ideowo, instytucjami i mediami, tworząc zalążek federacji stowarzyszeń laickich w Krakowie,
– podjąć starania o sponsorowanie różnych form pracy TKŚ w działalności statutowej,
– występować z inicjatywami społecznymi i apelami do władz państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących racji obywateli i kwestii społeczno-demokratycznych, a zwłaszcza problemów światopoglądowych, wolności sumienia i wyznania, tolerancji i świeckości państwa,
– poszukiwać nowych, atrakcyjnych form i metod działania TKŚ w poszczególnych środowiskach,
 
II
 
W zakresie działalności gospodarczej Zjazd wyraża uznanie Prezydium i Administratorowi za efektywne poprowadzenie, dokonanie remontu i utrzymywanie go we właściwym stanie. Harmonogram prac i ich realizacja są zgodne z zaleceniami i zatwierdzane przez Prezydium Zarządu.
 
III
 
Zjazd na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udziela ustępującej Radzie Wojewódzkiej TKŚ absolutorium i zobowiązuje nowo wybraną Radę – która ma liczyć odtąd 23 osoby – do opracowania rocznych planów pracy, uwzględniających niniejszą Uchwałę XI Zjazdu TKŚ.
 
IV
 
Zjazd wyraża uznanie wszystkim Działaczom TKŚ w Krakowskiem oraz ustępującym władzom Towarzystwa za zaangażowanie w trudną i odpowiedzialną pracę, podejmowanie inicjatyw i uczestnictwo we wszelkich pracach naszego ruchu laickiego.
 
Kraków, 20 X 2010 r.