Towarzystwo Kultury Świeckiej - Otwarty Klub Dyskusyjny w Puławach ma zaszczyt zaprosić Państwa na zebrania ogólne dla członków i sympatyków ruchu. Spotykamy się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godzinie 17.00.
 
miejsce:
Osiedlowy Dom Kultury PSM ?Amik?
Puławy ul. M.C. Skłodowskiej 4
 
telefon kontaktowy: 530 588 050
 
 
Od zawiązania się TKŚ na terenie miasta działalność statutowa przejawia się głównie w prowadzeniu zebrań ogólnych członków i sympatyków, inicjowaniu i organizowaniu spotkań z przedstawicielami świata nauki, kultury i polityki oraz współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta i regionu.
 
NASZYM CELEM JEST:
Współkształtowanie kultury narodowej, a zwłaszcza jej wartości humanistycznych, racjonalistycznych i świeckich.
 
Rozwijanie doradztwa społecznego obejmującego zwłaszcza problemy celu i sensu życia, zagadnienia moralne i światopoglądowe współczesnego człowieka, rozumiane w ich ludzkim i ziemskim wymiarze.
 
Kształtowanie kultury poprzez krzewienie idei tolerancji i wolności sumienia oraz obronę osób dyskryminowanych bądź prześladowanych z powodu przekonań światopoglądowych.
 
Umacnianie świeckiego i demokratycznego charakteru państwa i jego instytucji.
 
Powyższe cele towarzystwo realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie: odczytów, sympozjów, konferencji, klubów dyskusyjnych, poradnictwa zespołowego i indywidualnego.
 
Nawiązujemy do chlubnych tradycji Związku Nauczycielstwa Polskiego z lat międzywojennych i po wyzwoleniu w zakresie szerzenia tolerancji religijnej i świeckiego wychowania.
 
Współdziałamy z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz placówkami naukowymi w kraju i w Unii Europejskiej.
 
UWAGA!
Przyjmujemy dowolne propozycje osób kompetentnych tematycznie (odczyty, prelekcje).